สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วัดอาจาโรรังสี
บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐
โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ดับขันธ์วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย
พุทธศักราช ๒๕๓๗

       

หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์พิชิตมาร

อาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี

ประวัติหลวงปู่เทศก์

ธรรมเทศนาของ หลวงปู่เทศก์

จดหมายจากสมเด็จพระสังฆราชกับหลวงปู่เทสก์

หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์พิชิตมาร

อาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ห้องภาวนาธรรม

สมเด็จพระสังฆราชกับหลวงปู่เทสก์

           
              สนทนาธรรมกับลูกศิษย์
      โดย พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
                วัดอาจาโรรังสี
            
          
       
                

 


เกียรติบัตรประกาศเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

 

พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
รับพัด สธจ.ดีเด่น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
รับพัด สธจ.ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
( สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ )
ซึ่งรับ ณ วัดพิชยญาติการาม
เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

พระอธิการทรงวุฒิ  ธฺมมวโร  
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริม
การปฏิบติธรรม
ณ พลับพลามณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง 
วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

 


 

แจ้งข่าวการกุศล
เรื่องการก่อสร้างกำแพงวัด
ตั้งแต่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

บันทึกเล่าเรื่อง...เที่ยวเมืองพม่า
โดย พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร
วัดอาจาโรรังสี

 เมื่อข้าพเจ้าไปเฝ้าสมเด็จพ่อ
ครั้งที่ ๔

โดย พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร
วัดอาจาโรรังสี

                 
       
         
      
            
 

  

   
  
 
   

พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร

    วัดอาจาโรรังสีแห่งนี้  ถือกำเนิดและวัฒนาถาวรมาจนขณะนี้  เริ่มแต่ชื่อวัด
อันเป็นมิ่งมหาสิริมงคลที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานนามให้ ว่า “อาจาโรรังสี”  นั้น ก็เป็นที่ยอมรับและเข้าใจกัน
โดยปริยายว่า หมายถึงฉายาของพระมหาเถระ  ๒  รูป  คือ  “อาจาโร”  ของพระเดช
พระคุณหลวงปู่ฝั้น  และ “เทสรังสี” ของพระเดชพระคุณหลวงปู่เทสก์  ซึ่งสมเด็จ
พระสังฆราช  ทรงเคารพนับถือในพระมหาเถระทั้งสอง และเคยสมาคมติดต่อกันมา
แต่อดีตกาล ในวันที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าเฝ้ากราบแทบพระบาทเพื่อขอประทาน
ความเห็น ทั้งขอคำแนะนำในการจะสร้างวัดแห่งนี้

   ปฐมมูล
   วัดอาจาโรรังสี  อยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านคำข่า  ตำบลไร่   อำเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนครเดิมที่นี้เป็นที่เผาศพราษฎร (ป่าช้า)  เมื่อปี พ.ศ ๒๕๓๘   ข้าพเจ้าได้มาร่วมงานเผาศพตามประเพณีท้องถิ่น  เห็นแล้วเกิดความสลดสังเวชใจพร้อมกับความเสียดายต้นไม้  เพราะในการเผาศพแต่ละครั้ง  ต้องสูญเสียต้นไม้ขนาดกลางอายุประมาณ ๑๐ ปีขึ้นไป  จำนวนมากมาย  ถ้าขืนปล่อยให้ราษฎรเผาศพโดยวิธีนี้ต่อไปอีกไม่กี่ปีต้นไม้ในสถานที่แห่งนี้คงจะหมดไป  ข้าพเจ้าจึงหารือและชักชวนราษฎร  มีผู้ใหญ่บ้าน  เป็นต้น  ให้เลิกเผาศพวิธีแบบเก่าเสีย  ถ้ามีโอกาสและกำลังทรัพย์เพียงพอเมื่อใดจะช่วยกันสร้างเมรุขึ้นเพื่อใช้ในการดังกล่าว  ราษฎรที่รับทราบและมีความเห็นตรงกันมีความพึงพอใจมาก  ยินดีจะให้ความร่วมมือและสนับสนุน

 
   
  

   
      
  วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  หลวงพ่อตู่ ธมฺมวโร พร้อมด้วยคณะศิษย์วัดอาจาโรรังสี และตัวแทนครอบครัวคุณโยมกิมเตียว เอียสกุล พร้อมบุตรหลาน มอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดพกพา  (V-scanair) จำนวน ๑ เครื่องให้โรงพยาบาลสกลนคร โดยหลวงพ่อตู่ ธมฺมวโร เป็นประธานในการมอบ และมีตัวแทนนายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร เป็นผู้รับมอบ   
      
   


   
  
                
                ออนุโมทนาขอบคุณคณะสงฆ์ ตลอดจนศรัทธาญาติโยมทุกๆ ท่าน ที่กรุณาเมตตา
       มาร่วมแสดงความอาลัยในงานฌาปณกิจศพโยมบิดา (สันต์ พานิชสวัสดิ์) ระหว่าง ๒-๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี  งานครั้งนี้สร้างความประทับใจ ซาบซึ้งใจ และอบอุ่นใจ แก่ลูกหลานโยมพ่อสันต์ พานิชสวัสดิ์ อย่างยิ่งและจะอยู่ในความทรงจำของผู้ร่วมงานทุกท่านตลอดไป 
                       
          * ขอทุกท่านจงตั้งจิตอนุโมทนากุศลครั้งนี้ทุกครั้งที่ระลึกด้วยเทอญฯ *
   
      
  

 

   
  
 
   
      
          วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑)  พระราชวชิรธรรมากร (คำสด อรุโณ)  ออกรับบิณฑบาต ภายในสวนธรรมเทสก์จากญาติโยมที่มาร่วมงานฌาปณกิจ    
  
 
   
   
 
     
  

   
      
            วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ขอนุโมทนากับสมาชิกจิตอาสา
    โครงการไถ่ชีวิตกระบือ-โคให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า (โครงการในดำริหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
      เขตพื้นที่อำเภอพังโคน  อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอพรรณานิคม และอำเภอกุดบาก ในการร่วมแรง
ร่วมใจพัฒนาวัดและสวนป่าวัดอาจาโรรังสี

 
   
   

   
   
   
  

 
   
             วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ อาตมาพร้อมด้วยคณะศิษย์วัดอาจาโรรังสี
      และตัวแทนครอบครัวคุณโยมกิมเตียว เอียสกุล  พร้อมบุตร หลาน มอบเครื่องช่วยหายใจชนิด
   ควบคุมปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง ยี่ห้อ ORIGIN รุ่น Panther  จำนวน ๒ เครื่องให้โรงพยาบาลสกลนคร  โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในการมอบและนายแพทย์ธนสิทธิ์  ไพรพงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนครเป็นผู้รับมอบ
   
      
      
   

   
  วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖  ตรงกับวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีเถาะ
  พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ มอบให้โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และเครื่องปั๊มหัวใจ
                มอบให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร  อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร (๑) คณะสงฆ์ออกรับ
                       บิณฑบาตภายในวัด คณะศรัทธาญาติโยมถวายภัตตาหาร ณ ศาลา ๑๐๐ ปี เทสรังสีรำลึก
 
   
  
 
   
  
 
   
  
 
   
   

   
      
      
      
      
      
  วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีเถาะ (วันพระเดือนสิบเพ็ญ)    
   ถือเป็นวันสำคัญของคนอีสาน คือ วันทำบุญข้าวสาก (สลากภัตต์)   
  เป็นวันทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณ บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์    
  นรกหรือเปรต  ตามประเพณีคนอีสาน หลวงพ่อตู่ ธฺมมวโรและคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตในบริเวณวัด     
  หลังจากนั้น เมตตาปรารภธรรมแก่ญาติโยมที่มาทำบุญและอุบาสิกาที่มารักษาอุโบสถศีล    
                 
   เมื่อรู้สึกโกรธ พึงตั้งสติระวังรักษาจิตอย่าให้เคียดแค้นหรือพยาบาทมันจะเป็นการผูกเวร
 ซึ่งจะต้องชดใช้กันต่อไปอีกนับภพชาติไม่ถ้วน 
   
      
      
      
      
            วันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ (๑)  พลเอกอัธยา สุคนธสิงห์  ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลฯ 
โดยมีคณะศิษยานุศิษย์  วัดป่าภูก้อน  อ.นายูง จ.อุดรธานี   
        ศิษยานุศิษย์วัดอาจาโรรังสี  ตระกูลศรีบพิตร  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  และคุณอดุลย์ ภูมิประสิทธิ์  เจ้าภาพ
และได้รับความเมตตาจากพระครูสีลพลานุยุต วัดป่าสีลาราม เจ้าคณะ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และคณะสงฆ์ สวดพระอภิธรรม พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศ คุณพ่อสันต์ พานิชสวัสดิ์ (คืนที่ ๓)
   
      
      
      
       
      
       
      
      
      
      
     
      
  
 
   
      
      
      
      
      
      
                      วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.
              (๑) หลวงพ่อตู่ ธฺมมวโร และคณะสงฆ์นำพาญาติโยมที่มาทำบุญ
          ฉลองสวนธรรมเทสก์ สวดมนต์ทำวัตรเช้าและออกรับบิณฑบาตจากญาติ
                                  โยมภายในสวนธรรมเทสก์ 
 
   
      
  

 


   
  ประกาศ
กำหนดการทำบุญฉลองสวนธรรมเทสก์ (ติดกับวัดอมฤตสิทธาราม) 
 เลขที่ ๓/๑ หมู่ที่  ๓ ตำบลอมฤต อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
 ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
  (ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ปีเถาะ)
   
      
      
      
  
 
   
  

 
 
  
   

   
  ประกาศ
  กำหนดการ งานวันเทสรังสีรำลึกปีที่ ๒๙
 และไถ่ชีวิตกระบือ-โค ให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้าครั้งที่ ๓๐
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ 
   
      
   

   
  
                          วันพุธที่ ๘ กุมภาพาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  
             พิธีออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ นายบุรินทร์ ตันไพบูลย์กุล
 (ลูกศิษย์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ที่เป็นกำลังสำคัญช่วยพระทรงวุฒิ (ครูบาตู่)
             สร้างเทสกเจดีย์ เทสรังสี อนุสรณ์ วัดถ้ำขามจนสำเร็จ)
  อดีตผู้อำนวยการสำนัก  ทรัพยากรน้ำภาค ๔  ณ เมรุวัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร
 
   
      
  

    
  พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ ศาลา ๑๐๘ ปี  (๙ รอบนักษัตร) 
 โดย ดร. กษม โสมศรีแพง ประธานคณะกรรมการกฐิน ปี ๒๕๖๕
ณ วัดอาจาโรรังสี วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕


   
      
      
      
      
   
   
  

 

   
      
   

   
  

 
   
      
      
      
      
      
   

   
  
      
           วันพุธที่ ๑๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘  ปีขาล 
                              ตรงกับ  "วันอาสาฬหบูชา"

        หลวงพ่อตู่ ธมฺมวโร พร้อมคณะสงฆ์ ออกรับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด หลังจากนั้นหลวงพ่อเมตตา
ปรารภธรรมแก่ญาติโยมที่มาทำบุญถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ณ ศาลา ๑๐๐ ปี  เทสรังสีรำลึก 

       ทุกรูปนามที่เกิดมาในโลกนี้อุปมาเปรียบเหมือนมาอยู่ในตลาดนัด ต้องมาพบทั้งของดีและของปลอม
ปะปนรวมกันอยู่ผู้มีปัญญาพึงเลือกหาซื้อเอาแต่ของดีมีคุณค่าติดตัวไป ส่วนคนเขลาเบาปัญญามักแสวงหา
สั่งสมเอาแต่ของเน่าเหม็นเพราะความโง่ ความหลงของตนเอง "บุญ" เป็นของหอมแท้ ดีแน่ ประเสริฐแท้
ควรสั่งสม "บาป" เป็นของเน่าเหม็นแน่แท้เช่นกัน จงงดเว้นเด็ดขาด 

       ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นี้ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก และเกิดมี
สาวกรูปแรกขึ้น  ถือเป็นวันแรกที่มี  พระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ์  ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย  ในวันที่ 
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ นายวิชัย คำแก้ว พร้อมครอบครัว ได้ถวายพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว
เพื่อเป็นพุทธบูชาในบวรพระพุทธศาสนา

(ขออนุโมทนาขอบคุณ คุณวันวิสาส์ สุวรรณวงค์ / คุณประเชิญ ผึ้งเถื่อนเอื้อเฟื้อภาพ)
   
  
   
  

    
  
   
      
  พลเอกอัธยา สุคนธสิงค์ประธานพิธีการบรรพชา-อุปสมบท(หมู่) ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์    
  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา    
  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์    
  วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (๑) เวลา ๐๗.๔๙ น                   
      
  
                 


   
      
      
      
  
   
    
    
        
  

             (๒) เวลา ๑๗.๓๐ น. พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาวชิรากร  (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก)วัดป่านาคำน้อย เมตตาแสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ เสร็จสิ้นการแสดงธรรมกัณฑ์ที่ ๑ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสารเมธีวัดประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระเถระจำนวน ๒๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระราชวชิรธรรมากร ว. (หลวงพ่อคำสด อรุโณ) วัดป่าบ้านเพิ่ม แสดงธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ ๒ เวลา ๒๒.๓๐ น พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงพ่อสมหมาย อตฺตมโน) วัดสันติกาวาส แสดงธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ ๓ ณ ศาลา ๑๐๘ ปี ๙ รอบนักษัตร หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
                              
             ในการครั้งนี้ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาวชิรากร (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก)
มีเมตตาถวายปัจจัยสมทบผ้าป่าซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาวัดอาจาโรรังสีให้แก่พระครูภาวนาวรวุฒิ จำนวน ๑๑๖,๔๐๐ บาท

                                         (ขออนุโมทนาขอบคุณ คุณวันวิสาข์ สุวรรณรงค์ เอื้อเฟื้อภาพ)
 


   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     
  


 

   
      
   
   
  พระครูภาวนาวรวุฒิ เข้ากราบคารวะและอาราธนา
พระราชวชิรญาณโกศล ว. (หลวงพ่อบุญมี ธมฺมรโต) วัดป่าศรัทธาถวาย อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรราชธานี และ พระครูวรกิจสารคุณ (หลวงพ่อสมพร อปปฺกิจฺโจ) วัดสาลวัน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เจริญพุทธมนต์ พิธีการบำเพ็ญกุศลวันเทสรังสีรำลึก
(ปีที่ ๒๘) เนื่องในวาระพิเศษ "๑๒๐ ปีเทสรังสีชาตกาล" 
 และ "๒๕ ขวบปีวัดอาจาโรรังสีสถาปนา" ณ วัดอาจาโรรังสี
กำหนดงานวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

   
  
 
   
     
      
   

   
   

   
      
      
      
        
ประกาศ เรื่องถวายผ้ากฐินสามัคคี
     
ถวายพระไตรปิฎก + ถวายเรือนไม้สักทรงไทย กุฎี  "รอด -เรือน-สุข"
และไถ่ชีวิตกระบือ-โค ให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า
ณ วัด อาจาโรรังสี
บ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
วันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
(ตรงกับวันศุกร์ - วันอาทิตย์ ขึ้น ๘ - ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีฉลู)


      ช่วงสายถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ ศาลา ๑๐๘ (๙ รอบนักษัตร)  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
โดยมีคุณบุรินทร์ ตันไพบูลย์กุลศิษย์อาวุโสวัดอาจาโรรังสี เป็นตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าว
นำถวายผ้ากฐินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ปัจจัยถวายผ้ากฐินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๖๙,๙๙๙ บาท (อย่างไม่เป็นทางการ)

    

    

    

    

 
                พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูวรกิจธรรมโกศล (เคน วรธมฺโม) รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร
(ธ) วัดโชติการาม  อำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร  และพระเถรานุเถระ ทักษิณานุป
ทานอุทิศให้บรรพบุรุษ พระครูภาวนาวรวุฒิ   เรือนไม้ทรงไทย  กุฎี  "รอด-เรือน-สุข"
และเจริญพุทธมนต์ฉลองกุฎีฯ / ฉลองพระไตรปิฎก

   
   

                                                         พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล 
                         วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีฉลู  

         เนื่องในวาระครบรอบวันสวรรคต ปีที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร                วัดอาจาโรรังสีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล ช่วงเช้าคณะพระสงฆ์ออกบิณฑบาตในบริเวณวัด เจริญพระพุทธมนต์ 
        อบรมสมาธิ ถวายภัตตาหารเช้า และบังสุกุลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล   

                                                              พ่อลาลับ   กลับวิมาน   ปัญจวรรษ

                                                              พ่อดำรัส   ตรัสสั่ง   ยังก้องเสียง

                                                              พ่อวางฐาน  การเป็นอยู่  รู้พอเพียง

                                                              พ่อเป็นเยี่ยง  ก้าวย่าง  อย่างการุณย์

                                                              ลูกน้อมเอา  คำพ่อ  ก่อเกื้อหนุน

                                                              ลูกรำพึง  ถึงบารมี  ที่ปกเกล้าฯ

                                                              ลูกอยู่เย็น  เป็นสุขใจ  ไม่อาดูร

                                                              ลูกเทิดทูน  พระคุณไท้  ทั่วไทยเอย

                                                                                                           น้อมถวายอาลัยด้วยความภักดี
                                                                         พระครูภาวนาวรวุฒิ วัดอาจาโรรังสี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
     
 
                                                                                                                     ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
              


   
                                         
                                        งานบุญห่อข้าวประดับดิน 
                     วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตรงกับแรม ๑๔ ค่ำ
                                     เดือน ๙ ปีฉลู  วันพระ เดือนเก้าดับ  ณ วัดอาจาโรรังสี
                         
              พระครูภาวนาวรวุฒิและคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตภายในบริเวณวัด นำพาคณะญาติโยมที่มาทำบุญ 
       สาธยายรัตนสูตรเพื่อเป็นสิริมงคล  หลังจากนั้นสวดมาติกาบังสกุล  การทำบุญในวันพระ  เดือนเก้าดับ หรือ
      "บุญห่อข้าวประดับดิน"  ของประเพณีชาวไทยอีสาน  เป็นวันสำคัญที่สุดของลูกหลานที่จะได้แสดงถึงความ
       กตัญญูต่อบรรพบุรุษเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว  และสัตว์นรกหรือเปรต เมตตาปรารถ
       ธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในเช้าวันนี้   กายที่อุปมาดั่งเรือนว่างที่จิตวิญญาณมาเป็นเจ้าของ
       ชั่วคราว มีสติเป็นหัวหน้า รปภ.ทำหน้าที่ดูแลรักษาเจ้าของร่าง (จิต) และควบคุม นายทวารทั้งหก  (ตา หู
       จมูก ลิ้น กาย ใจ) ไม่ปล่อยให้อันธพาลรุกล้ำรบกวน แม้บางครั้งเจ้าของบ้านอาจเผลอยินดีพอใจในพาลชน
       (โลภ โกรธ หลง ราคะ) หัวหน้า รปภ.(สติ) ก็ต้องคอยตักเตือน ชี้ให้เห็นโทษ ๕ ประการที่ควรงดเว้น (ปัญญา)
       จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลรักษาหัวหน้ารปภ.นี้ให้ดีที่สุด เตรียมพร้อมอยู่เสมอ

                                                    (ขออนุโมทนาขอบคุณ คุณประเชิญ ผึ้งเถื่อน เอื้อเฟื้อภาพ)   
    
   
      
   
   
     
  
                                                             ประกาศวัดอาจาโรรังสี เรื่อง
การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และ วันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔


 
   
  
                     
              พิธีบรรพชาอุปสมบท  ณ พัทธสีมาวัดอาจาโรรังสี รวม ๓ รูป

๑. พระบุญค้ำ อภิปุญฺโญ (โคตรพรหม) มีคุณจริยา สันตสวัสดิ์กุล เป็นเจ้าภาพกองบวช
๒. พระยุทธจักร ขนฺติพโล (นาโควงค์) มีคุณแม่สุรีย์ เปรมปรีดา พร้อมบุตร-ธิดา เป็นเจ้าภาพกองบวช
๓. สามเณรทวีศักดิ์ เจริญรัตน์ มีคุณพัณธิภา สันตสวัสดิ์กุล และคุณอำพล กิ่งพุ่ม เป็นเจ้าภาพกองบวช
โดยมี พระครูวรกิจธรรมโกศล รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ.) เป็นพระอุปัชฌาย์
   ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔


   
  
                   
 พระครูภาวนาวรวุฒิ และคณะศิษย์วัดอาจาโรรังสี
          เดินทางไปคารวะสังขาร หลวงปู่สมภาร ปญฺญาวโร (พระครูปัญญาวรากร)
  อายุ ๙๖ ปี พรรษา ๗๖ ณ วัดป่าวิเวกพัฒนาราม ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 
ที่ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ และกำหนดจะมีการถวายเพลิงสังขาร
       ในวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  
                                                     พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 
 อุทิศ ฯพณฯ ท่าน นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์  ณ  วัดอาจาโรรังสี  
นายสถิตย์ พงษ์ไพโรจน์ อดีตปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานฆราวาส
 พระครูภาวนาวรวุฒิ เป็นประธานสงฆ์ ในวันที ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

  
      
      
      
      
      
      
      
  

  

   พิธีบรรพชาอุปสมบท พระอดิศร โชติปญฺโญ (เจริญรัตน์)

บุตรนายไชยพร+นางเพชร  เจริญรัตน์ โดยมีคุณหฤทัย  สุขยิ่งพร้อมญาติมิตร เป็นเจ้าภาพ
กองบวช และบรรพชาสามเณร  ธีรนพ เผือกขาว บุตร นายมานพ + นางพิกุล เผือกขาว 
ญัตติจตุถกรรมสำเร็จกิจเวลา ๑๒.๐๑ น. โดยมี พระครูวรกิจธรรมโกศล เป็นพระอุปัชฌาย์
         ประชุมสงฆ์ ๑๐ รูป  วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
            (ขออนุโมทนา คุณประเชิญ ผึ้งเถื่อน เอื้อเฟื้อภาพถ่าย)

   
      
   

   
      
      
  

 


โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม
รุ่นที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒-๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พนักงานกลุ่มธุรกิจยานยนต์ บริษัทเจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หนองคาย จำนวน ๒๙ คน

วัดอาจาโรรังสี  โทร. ๐–๔๒๙๘–๑๐๘๗ , ๐๘–๑๘๗๑–๑๗๘๔ 

   
  

 


บันทึกการประชุมเตรียมงาน พิธีถวายเพลิงพระบรมศพ การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ บรมนาถบพิตร
ณ หอประชุมอาคารธรรมานุสรณ์ ครบรอบ 180 ปี หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี (ชั้นล่าง) วัดอาจาโรรังสี 
วันศุกร์ที่   ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัดอาจาโรรังสี  โทร. ๐–๔๒๙๘–๑๐๘๗ , ๐๘–๑๘๗๑–๑๗๘๔ 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร การประชุม

   
  

 


ประกาศเรื่อง
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และ การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ บรมนาถบพิตร

ณ วัดอาจาโรรังสี  บ้านคำข่า  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร(ธ.) แห่งที่๒ (สธจ.ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
วันอาทิตย์ที่ ๒๕-๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วัดอาจาโรรังสี  โทร. ๐–๔๒๙๘–๑๐๘๗ , ๐๘–๑๘๗๑–๑๗๘๔ 


ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ

   
  

 


ประกาศเรื่อง
การถวายผ้ากฐินสามัคคี

ณ วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
วันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(วันเสาร์ - วันอาทิตย์ แรม ๙-๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีระกา)

วัดอาจาโรรังสี  โทร. ๐–๔๒๙๘–๑๐๘๗ , ๐๘–๑๘๗๑–๑๗๘๔ 

ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ

   
   


ประกาศเรื่อง 
คณะศรัทธาชาวจังหวัดสกลนคร ประมาณ ๒๐๐คน
พร้อมใจกันถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่คณะสงฆ์วัดอาจาโรรังสี
และพักรับประทานอาหารกลางวันที่วัด เป็นประจำเช่นทุกปี
วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๐

ณ วัดอาจาโรรังสี  บ้านคำข่า  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร(ธ.) แห่งที่๒ (สธจ.ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔)

วัดอาจาโรรังสี  โทร. ๐–๔๒๙๘–๑๐๘๗ , ๐๘–๑๘๗๑–๑๗๘๔ 

 

   
   
   
   
   

   
  

 


ประกาศเรื่อง
การบำเพ็ญกุศลวันเทสรังสีรำลึก (ปีที่ ๒๓) สรงน้ำพระมหาเถระ
และไถ่ชีวิตกระบือ – โค ให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า(ครั้งที่ ๒๔)
เพื่อถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ บรมนาถบพิตร

ณ วัดอาจาโรรังสี  บ้านคำข่า  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร(ธ.) แห่งที่๒ (สธจ.ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
วันอาทิตย์ที่   ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น  ๕ ค่ำ เดือน ๖  ปีระกา )

วัดอาจาโรรังสี  โทร. ๐–๔๒๙๘–๑๐๘๗ , ๐๘–๑๘๗๑–๑๗๘๔ 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ

 ภาพงานการบำเพ็ญกุศลวันเทสรังสีรำลึก (ปีที่ ๒๓)
วันอาทิตย์ที่   ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

   

 

   
      
  

 


ประกาศเรื่อง
การถวายผ้าจุลกฐินสามัคคี + ถวายระบบไฟฟ้า
ณ วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
วันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
(วันเสาร์ - วันอาทิตย์ แรม ๑๓-๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก)

วัดอาจาโรรังสี  โทร. ๐–๔๒๙๘–๑๐๘๗ , ๐๘–๑๘๗๑–๑๗๘๔ 

ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ

 

 

 
 
 
 
    
    
    
   
  

 


♦♦♦ ภาพงาน ♦♦
ค่ำวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙
นายอำเภอ พรรณานิคม มาเป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายแด่
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล
ณ วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

วัดอาจาโรรังสี  โทร. ๐–๔๒๙๘–๑๐๘๗ , ๐๘–๑๘๗๑–๑๗๘๔ 

 

 

     

   
  

 

ประกาศ
พระครูภาวนาวรวุฒิ พร้อมคณะศิษย์วัดอาจาโรรังสีเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวาย

พระราชญาณมุนี (หลวงปู่บุญมี ฐิตปุญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดประชานิยมและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร(ธ.) 
และ คารวะศพ พระเทพสารมุนี (หลวงปู่เพชร สารธฺมโม) ณ วัดศรีสว่างแดนดิน
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (วันเสาร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก)

วัดอาจาโรรังสี  โทร. ๐–๔๒๙๘–๑๐๘๗ , ๐๘–๑๘๗๑–๑๗๘๔ 

 

 

 
     
     

 

   
  

 


ประกาศเรื่อง
การบำเพ็ญกุศลวันเทสรังสีรำลึก (ปีที่ ๒๒)
ฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ "พระครูภาวนาวรวุฒิ"-ถวายโรงครัวและอาคารพักจิต
สรงน้ำพระมหาเถระและไถ่ชีวิตกระบือ – โค ให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า
(ครั้งที่ ๒๓)

ณ วัดอาจาโรรังสี  บ้านคำข่า  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร(ธ.) แห่งที่๒ (สธจ.ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
วันอาทิตย์ที่   ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ( ตรงกับวันแรม  ๑๐ ค่ำ เดือน ๕  ปีวอก )

วัดอาจาโรรังสี  โทร. ๐–๔๒๙๘–๑๐๘๗ , ๐๘–๑๘๗๑–๑๗๘๔ 

ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ

 

   
  

 

   
  

 


ภาพงาน
ประชุมเยี่ยม-ติดตามสมาชิกที่รับกระบือ-โคไปเลี้ยง
เขต อ.เจริญศิลป์  พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกศิลา
นักเรียน ๓๖๐ คน ครู ๒๐ และ รร.ขยายโอกาสทางการศึกษา ถึง ชั้น ม.๓
ขอให้ตั้งจิตอนุโมทนาบุญด้วยกัน

วัดอาจาโรรังสี  โทร. ๐–๔๒๙๘–๑๐๘๗ , ๐๘–๑๘๗๑–๑๗๘๔ 

     
     

   
  

 

   
  

ร่วมเดินทางไปบำเพ็ญกุศลถวาย
หลวงปู่พระมหาผ่อง สมาเลิกประธานสงฆ์ สปป.ลาว
วัดองค์ตื้อ มหาวิหาร นครหลวงเวียงจันทน์ จำนวน ๑๙๙ คน

    

      

       

สมเด็จพระสังฆราชลาว ดับสิ้นสังขาร สิริอายุ 100 ปี

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม เพจเฟซบุ๊ก แวดวงสงฆ์ไทย สมณศักดิ์พัดยศ ได้เผยแพร่ข้อความระบุว่า

น้อมอาลัย สมเด็จพระสังฆราชแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พระองค์ทรงดับสิ้นสังขารแล้ว
สร้างความอาลัยให้แด่พุทธศาสนิกชนลาวเป็นอย่างมาก สิริอายุ 100 ปี

เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 17.11 น. ท่านได้ละสังขารลง หลังจากมีอาการอาพาธและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ไม่กี่วันที่ผ่านมา
สิริอายุ 100 ปี 6 เดือน 81 พรรษา

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2558 ได้มีพิธีมหาเถราพิเษกพระอาจารย์ใหญ่ดร.มหาผ่อง ที่วัดองค์ตื้อ นครเวียงจันท์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีพระสงฆ์และชาวพุทธลาวร่วมเป็นจำนวนมาก

ประวัติท่านโดนสังเขป

ญาท่านพระมหาผ่อง ปิยธีโร พระสังฆราชแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
วัดพระเจ้าองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจันทน์

อัตตชีวประวัติ พ.ศ.2479 สมัยพระสุเมธมุนี (ลับ สงฺกิจฺโจ ป.ธ.3) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม มีพระหนุ่มจาก
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางข้ามป่าข้ามเขาเข้ามาสู่กรุงเทพมหานคร สมัครเข้ารับการศึกษา
ณ สำนักวัดชนะสงคราม โดยขณะนั้น ท่านมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ พระหนุ่มรูปนั้นมีนามว่า พระผ่อง ปิยธีโร นามสกุล สมาเลิก

พระภิกษุผ่อง ศึกษาจนจบเปรียญธรรม 6 ประโยค ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม อยู่จำพรรษาที่วัดชนะสงคราม
เป็นเวลาทั้งสิ้น 16 ปี จึงกราบลาพระอุปัชฌาย์อาจารย์ เพื่อกลับสู่ภูมิลำเนาเดิม ถึงจะได้รับการข้อร้องให้อยู่ต่อ และแต่งตั้งให้มี
สมณศักดิ์ แต่ท่านก็ขอปฏิเสธด้วยเหตุผลว่า "ญาติพี่น้องส่งกระผมมากรุงเทพฯเพื่อมาศึกษาวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง
มิได้ให้มารับตำแหน่งใดๆ และเมื่อมีความรู้พอสมควรแล้ว ก็จะขอกราบลาเพื่อไปพัฒนาบ้านเมืองต่อไป"
พระมหาผ่อง ออกจากกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2495 กลับไปจำพรรษาที่วัดหลวงปากเซ เขตประเทศลาว จนกระทั่ง
พ.ศ.2498 จึงได้รับอาราธนาให้ไปสอนหนังสือที่วัดพระเจ้าองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจันทน์ ตก พ.ศ.2500 จึงได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะเมืองโพนทอง ครั้น พ.ศ.2515 จึงได้เลื่อนเป็นเจ้าคณะแขวงจำปาศักดิ์

พ.ศ.2519 ได้รับนิมนต์ให้ไปดำรงตำแหน่งรองประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว ประจำ ณ วัดพระเจ้าองค์ตื้อ
นครหลวงเวียงจันทน์ ณ ที่แห่งนั้น ท่านได้สร้างผลงานโดดเด่นขึ้นมาในโลกพระพุทธศาสนา คือการประสานงานรอมชอม
พระสงฆ์ 2 นิกาย อันได้แก่ มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย ซึ่งแตกแยกมานานนั้น ให้สมานฉันท์ ยินยอมพร้อมใจกัน
รวมนิกายเข้าเป็นหนึ่งเดียว รวบทั้งยุบเลิกสมณศักดิ์และตำแหน่งทั้งปวง พระสงฆ์ลาวทั้งสองนิกายพร้อมใจกันทำสังฆสามัคคี
อุโบสถ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ในวันแรม 3 ค่ำ เดือน 7 ปีวอก (ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2523)
ณ บัดนี้ ไม่มีนิกายสงฆ์ในลาวอีกต่อไปแล้ว มีแต่พระสงฆ์ลาวเท่านั้น

พ.ศ.2553 ญาท่านพระมหาวิจิตร วีรญาโณ (สิงหะราช) ประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว รูปที่ 3
ได้ถึงแก่มรณภาพลง ญาท่านพระมหาผ่อง ปิยธีโร (สมาเลิก) จึงได้รับการยกย่องขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศูนย์กลา
งองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว เป็นรูปที่ 4 ซึ่งตำแหน่งนี้เทียบเท่ากับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชของไทย

        ข้อมูลแหล่งที่มา MatichonOnline

   
  

 

   
  


ภาพงาน
การถวายผ้ากฐินสามัคคี
ณ วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
วันที่ ๗-๘ พฤศจิกา พ.ศ.๒๕๕๘
(วันเสาร์ - วันอาทิตย์ แรม ๑๑-๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะแม)

วัดอาจาโรรังสี  โทร. ๐–๔๒๙๘–๑๐๘๗ , ๐๘–๑๘๗๑–๑๗๘๔ 

       
       

 

   
  

 

   
  


ประกาศเรื่อง
การถวายผ้ากฐินสามัคคี
ณ วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
วันที่ ๗-๘ พฤศจิกา พ.ศ.๒๕๕๘
(วันเสาร์ - วันอาทิตย์ แรม ๑๑-๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะแม)

วัดอาจาโรรังสี  โทร. ๐–๔๒๙๘–๑๐๘๗ , ๐๘–๑๘๗๑–๑๗๘๔ 

ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ

 

   
   


ประกาศเรื่อง
การบำเพ็ญกุศลวันเทสรังสีรำลึก (ปีที่ ๒๑)
สรงน้ำพระมหาเถระและไถ่ชีวิตกระบือ – โค ให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า
(ครั้งที่ ๒๒)

ณ วัดอาจาโรรังสี  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
บ้านคำข่า  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
วันอาทิตย์ที่   ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ตรงกับวันขึ่น  ๙ ค่ำ เดือน ๖  ปีมะแม )

วัดอาจาโรรังสี  โทร. ๐–๔๒๙๘–๑๐๘๗ , ๐๘–๑๘๗๑–๑๗๘๔ 


ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ

 

   
  

   
  

♦♦♦ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ♦♦♦
๖ มีนาคม ๒๕๕๘
เลี้ยงอาหารกลางวัน (ข้าวมันไก่ + ข้าวเหนียวสังขยา)
นักเรียนโรงเรียนบ้านคำข่า (๑๕๐ คน)

>> ดูภาพบรรยากาศงาน เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน <<


 

 

   
  

 

   
  

♦♦♦ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ♦♦♦
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ ต.ตาลโกน  อ.สว่างดินแดน
และแจกร่มวันเด็ก  (หจก. ลีลาพงศ์ โดยคุณสมชาย-คุณอัญชลี ตวงทวีทรัพย์) 
แล้วประชุมสมาชิกโครงการไถ่ชีวิตกระบือ- โคฯ  ในเขตพื้นที่ อ.สว่างดินแดน จ.สกลนคร

>> ดูภาพบรรยากาศงาน เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน <<

 
         
         

 

   
  

 

   
   

♦♦♦ ตรวจเยี่ยมสมาชิกโครงการไถ่ชีวิตกระบือ – โคฯ ♦♦♦
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ตรวจเยี่ยมสมาชิกโครงการไถ่ชีวิตกระบือ – โคฯ
ในเขตพื้นที่ บ้านผักคำภู หมู่ ๖,๙ และ ๑๑ ต.นาใน บ้านเชิงดอย บ้านกุดน้ำใส ต.นาม่อง 
แล้วไปเลี้ยงขนม (โดนัทไส้หมูหยอง + นมกล่อง) โรงเรียนบ้านผักคำภู (๓๒๕ คน)

>> ดูภาพบรรยากาศงาน ตรวจเยี่ยมสมาชิกโครงการไถ่ชีวิตกระบือ – โคฯ <<

   
  

 

   
  

♦♦♦ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ♦♦♦
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ข้าวมันไก่ + ข้าวเหนียวสังขยา โรงเรียนบ้านอูนดง  ต. นาใน
แล้วติดตามเยี่ยม สมาชิกโครงการไถ่ชีวิตกระบือ-โคฯ
วัดอาจาโรรังสี บ้านหนองไชยวาลย์ บ้านอูนโคก

>> ดูภาพบรรยากาศงาน เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน <<


 

   
  

 

   
  

เดินตามรอยฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบรมศาสดา
แสวงธรรม   บำเพ็ญบุญ   บูชาคุณพระรัตนตรัย
ณ สังเวชนียสถาน  4 ตำบล สถานที่ ประสูติ-ตรัสรู้–ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน

เมือง ปัตนะ – เวสาลี - ราชคฤห์ – นาลันทา - พุทธคยา - พาราณสี – โกสัมพี
กุสินารา - ลุมพินี – กบิลพัสดุ์(เก่า-ใหม่) - สาวัตถี – ลัคเนาว์ – อัคระ - เดลลี

ตามพระพุทธวจนะที่ตรัสว่า
 “ดูกรอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังสังเวชนียสถาน 4 ตำบลเหล่านั้น แล้ว
มีจิตเลื่อมใสชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่ตาย เพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”

ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล  (AI-11 วัน)


จัดเป็นพิเศษสำหรับคณะ
พระอาจารย์ทรงวุฒิ   ธัมมวโร

เดินทาง วันที่ ๑๘ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

*** “ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ”***
พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร  ๐๘๑-๘๗๑-๑๗๘๔

หรือที่ คุณพูนสุข (จ้อย) ๐๘๖-๒๒๕-๖๓๖๖ , คุณมาลินี (ต้อย) ๐๘๑-๘๙๙-๓๐๗๖

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

   
      
  


ประกาศเรื่อง
การถว
ยผ้ากฐินสามัคคี
ณ วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
วันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
(วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ขั้น ๓-๔ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย)วัดอาจาโรรังสี  โทร. ๐–๔๒๙๘–๑๐๘๗ , ๐๘–๑๘๗๑–๑๗๘๔

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

   
  

 

   
  

 


ประกาศเรื่อง
การบำเพ็ญกุศลวันเทสรังสีรำลึก (ปีที่ ๒๐)
สรงน้ำพระมหาเถระและไถ่ชีวิตกระบือ – โค ให้รอดพ้นจากความตายเฉพาะหน้า
(ครั้งที่ ๒๑)

ณ วัดอาจาโรรังสี  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
บ้านคำข่า  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
วันเสาร์ที่   ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ตรงกับวันแรม  ๑๒ ค่ำ เดือน ๕  ปีมะเมีย )

ภาพบรรยากาศงานบำเพ็ญกุศลวันเทศรังสีรำลึก (ปีที่๒๐)

          ด้วยเหตุที่ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) ซึ่งมีชาตกาล
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๕ (แรม ๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีขาล) และการก่อตั้งวัดอาจาโรรังสี ซึ่งได้ริเริ่มขึ้นในคราวบำเพ็ญกุศล
ฉลองศาลาเทสรังสี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีฉลู) คณะกรรมการจึงถือเอากำหนดเวลาดังกล่าว
จัดงานบำเพ็ญกุศล วันเทสรังสีรำลึก เพื่อเป็นเครื่องแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อพระเดชพระคุณ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
(ครบรอบ ๑๑๒ ปีแห่งชาตกาล) และรำลึกถึงวันก่อตั้งวัดอาจาโรรังสี (ปีที่ ๑๗) ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะเมีย)  พร้อมกับการสรงน้ำพระมหา-เถราจารย์ และพิธีไถ่ชีวิตกระบือ-โค ให้รอดพ้นจากความตาย
เฉพาะหน้า(ครั้งที่ ๒๑) เช่นเคยปฏิบัติสืบเนื่องทุกปีมา ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

          จึงขอแจ้งข่าวการกุศลดังกล่าวมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ทราบ เพื่อตั้งกุศลจิตอนุโมทนาโดยพร้อมเพรียงกัน

          อนึ่งท่านที่มีศรัทธาจะร่วมไถ่ชีวิตกระบือ-โคฯ โปรดติดต่อได้ที่ พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร  เจ้าอาวาสวัดอาจาโรรังสี
ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง เพื่อคณะกรรมการจักได้มีเวลาดำเนินการให้เรียบร้อย
สมกุศลศรัทธาของท่านทุกประการ

          ประกาศมา ณ วันที่  ๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นพ.ไพโรจน์  นิงสานนท์ 

พระราชญาณมุนี

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ.)

 ประธานฝ่ายฆราวาส

 ประธานฝ่ายสงฆ์

   

 นายอนันตสิทธิ์  ซามาตย์

 นายสถิตย์  พงษ์ไพโรจน์

 ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

 ประธานกรรมการบริหาร

 ประธานที่ปรึกษา

 วัดอาจาโรรังสี

  วัดอาจาโรรังสี  โทร. ๐–๔๒๙๘–๑๐๘๗ , ๐๘–๑๘๗๑–๑๗๘๔

ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการเดินทาง

 

   
  

 

   
   

ภาพคณะสงฆ์และฆารวาส วัดอาจาโรรังสี
เดินทางไปเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศลพระศพ
สมเด็จพระสังฆราช ณ ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗

<< ชมภาพ >>

   
  

 

   
  

   
  

 ประกาศวัดอาจาโรรังสี
เรื่อง
กำหนดการเดินทางไปเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศลถวาย
สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗
....................................................................
 ตามที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์เนื่องการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต
ณ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น.
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระศพไว้
ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ และเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย นั้น

 ด้วยเหตุที่พระองค์ท่านโปรดประทานนาม อาจาโรรังสี  ให้เป็นชื่อวัด ทั้งทรงมีพระเมตตาคุณและพระกรุณาคุณต่อ พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
และ วัดอาจาโรรังสี ตลอดมา นับแต่เริ่มก่อสร้างวัด ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ตราบจนวาระสุดท้าย ที่โปรดประทานผ้ากฐิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
มาทอดถวาย ณ วัดอาจาโรรังสี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณ ในพระมหากรุณาคุณ พระเมตตาคุณ ที่ทรงมีต่อพระอธิการ  ทรงวุฒิ ธมฺมวโร และวัดอาจาโรรังสี 
และต่อพระพุทธศาสนา - ประชาชนคนไทย  วัดอาจาโรรังสี จึงกำหนดไปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ
ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๔.๐๐ น. ตามกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ตั้งกุศลจิตอนุโมทนาด้วยความพร้อมเพรียงกัน

นายประวิทย์  จุลณีย์
ผู้ใหญ่บ้านคำข่า หมู่ ๔ ตำบลไร่ 
กรรมการและเลขานุการวัดอาจาโรรังสี 
  ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการเดินทาง

   
  

 

   
  

รวมภาพ เดินตามรอยฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบรมศาสดา
แสวงธรรม   บำเพ็ญบุญ   บูชาคุณพระรัตนตรัย
ณ สังเวชนียสถาน  4 ตำบล สถานที่ ประสูติ-ตรัสรู้–ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน
ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล
วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม  ๒๕๕๗

   
  

 
 

   
  

 

   
  

เดินตามรอยฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบรมศาสดา
แสวงธรรม   บำเพ็ญบุญ   บูชาคุณพระรัตนตรัย
ณ สังเวชนียสถาน  4 ตำบล สถานที่ ประสูติ-ตรัสรู้–ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน

เมือง ปัตนะ – เวสาลี - ราชคฤห์ – นาลันทา - พุทธคยา - พาราณสี – โกสัมพี
กุสินารา - ลุมพินี – กบิลพัสดุ์(เก่า-ใหม่) - สาวัตถี – ลัคเนาว์ – อัคระ - เดลลี

ตามพระพุทธวจนะที่ตรัสว่า
 “ดูกรอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังสังเวชนียสถาน 4 ตำบลเหล่านั้น แล้ว
มีจิตเลื่อมใสชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่ตาย เพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์”

ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล  (9W  13 วัน)


จัดเป็นพิเศษสำหรับคณะ
พระอาจารย์ทรงวุฒิ   ธัมมวโร

เดินทาง วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม  ๒๕๕๗

*** “ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ”***
พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร  ๐๘๑-๘๗๑-๑๗๘๔

หรือที่ คุณพูนสุข (จ้อย) ๐๘๖-๒๒๕-๖๓๖๖ , คุณมาลินี (ต้อย) ๐๘๑-๘๙๙-๓๐๗๖

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

   
  

   
  

ประกาศ  เรื่องการถวายผ้ากฐินสามัคคี
ณ วัดอาจาโรรังสี  บ้านคำข่า  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร
วันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖
( วันเสาร์ – วันอาทิตย์  แรม ๗ – ๘ ค่ำ  เดือน ๑๑ ปีมะเส็ง )

ตามที่พระบรมศาสดาประทานพระบรมพุทธานุญาต ให้พระสงฆ์ที่จำพรรษาร่วมกันตลอดไตรมาสจำนวน ๕ รูปขึ้นไป
ได้มีโอกาสฉลองศรัทธาพุทธศาสนิกชนที่น้อมนำผ้ากฐินมาถวาย ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนท้ายฤดูฝน
(แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)  ทั้งยังอานิสงส์กฐินให้บังเกิดแก่คณะสงฆ์หมู่นั้นด้วย
เป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนได้ถือปฏิบัติตามพุทธประเพณีอันดีงามสืบต่อมาแต่โบราณกาลตราบจนปัจจุบัน 

วัดอาจาโรรังสี  ต. ไร่ อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร   (ธ.)   แห่งที่ ๒   (สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔) มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาต้องตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น โดยมีพระอธิการทรงวุฒิ
ธมฺมวโร เป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบันกำลังก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณวัด ทั้งได้ดำเนินการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมควบคู่กับการปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปตลอดปี และยังจัดการบรรพชา-อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อถวายพระราชกุศล-ถวายพระกุศล ตามโอกาสอันสมควรทุกปี มีผู้ร่วมโครงการบรรพชา-อุปสมบทครั้งละกว่า ๑๐๐ รูป
ขึ้นไป นับเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในหมู่เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้อย่างถูกวิธีและสัมฤทธิ์ผล

            ข้าพเจ้า นายมนัสชัย – นางพูนสุข อาภรณ์พัฒนา ร้านศรีบพิตรซุปเปอร์มาร์เก็ต พร้อมญาติพี่น้อง
พุทธศาสนิกชน มีกุศลศรัทธาน้อมนำผ้ากฐินสามัคคีมาทอดถวายแก่คณะสงฆ์วัดอาจาโรรังสี ใน วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้ ขออาราธนาพระคุณเจ้าที่จำพรรษาอยู่ ณ อาวาสนี้ โปรดรอรับอนุโมทนา
ผ้ากฐินทานสามัคคีของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย

            จึงขอแจ้งข่าวการกุศลนี้มายังพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ทราบเพื่อร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนา
โดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมกันธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวร
รุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งเป็นกำลังสำคัญสนับสนุนวัดอาจาโรรังสีให้ฝึกฝนอบรมธรรมปฏิบัติขัดเกลาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมแก่เยาวชน ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ครอบครัว สังคม ตลอดจนชาติบ้านเมืองสืบเนื่องตลอดไป
ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยจงโปรดประทานจตุรพิธพรชัย อำนวยสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ท่านทั้งหลาย
โดยทั่วหน้ากันทุกท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

รวมภาพงานถวายผ้ากฐินสามัคคี
วันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖

 

   
  

   
  

เรื่องการถวายผ้ากฐินสามัคคี
ณ วัดอาจาโรรังสี  บ้านคำข่า  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนครวั
นที่ ๑๐ - ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕
( วันเสาร์ – วันอาทิตย์  แรม ๑๑ – ๑๒ ค่ำ  เดือน ๑๑ ปีมะโรง )

ตามที่พระบรมศาสดาได้โปรดประทานพระบรมพุทธานุญาต  ให้พระสงฆ์ที่จำพรรษาร่วมกันตลอดไตรมาส 
จำนวน ๕ รูปขึ้นไป  ได้มีโอกาสฉลองศรัทธาพุทธศาสนิกชนที่น้อมนำผ้ากฐินทานมาถวาย  ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือน
ท้ายฤดูฝน คือตั้งแต่แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒  ทั้งยังอานิสงส์กฐินให้บังเกิดแก่คณะสงฆ์หมู่นั้นด้วย
เป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนได้ถือปฏิบัติตามพุทธประเพณีอันดีงามสืบต่อมาแต่โบราณกาลตราบจนปัจจุบัน  

            วัดอาจาโรรังสี ต. ไร่ อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร (ธ.) แห่งที่ ๒
(สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔) มีภิกษุจำพรรษา ๑๔ รูป โดยมีพระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร  
เป็นเจ้าอาวาส ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการปฏิบัติธรรม แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปตลอดปี
ปีละกว่า ๑๐ รุ่น ทั้งยังจัดการบรรพชา-อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามวโรกาสอันสมควร
อย่างต่อเนื่องทุกปี มีผู้สมัครร่วมโครงการบรรพชา-อุปสมบท ครั้งละกว่า ๑๐๐ รูปขึ้นไป นับเป็นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมในหมู่เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้อย่างถูกวิธีและสัมฤทธิ์ผล

            ข้าพเจ้า บริษัท แซมคอน จำกัด  โดย คุณสุชน – คุณอัญชลี  โลกิตสถาพร พร้อมครอบครัวและญาติมิตร
พุทธศาสนิกชน มีกุศลศรัทธาน้อมนำผ้ากฐินสามัคคีมาทอดถวายแก่คณะสงฆ์วัดอาจาโรรังสี ใน วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๕
  ( ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๑๒ ค่ำ  เดือน ๑๑ ปีมะโรง )  ตามกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้ ขออาราธนา
พระคุณเจ้าที่จำพรรษาอยู่ ณ อาวาสนี้ โปรดรอรับอนุโมทนาผ้ากฐินทานสามัคคีของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย


            จึงขอแจ้งข่าวการกุศลนี้มายังพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ทราบ เพื่อร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนาโดยพร้อมเพรียงกัน
ร่วมกันธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งเป็น
กำลังสำคัญสนับสนุนวัดอาจาโรรังสี ให้ฝึกฝนอบรมธรรมปฎิบัติ ขัดเกลาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่หมู่เยาวชน
รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ครอบครัว สังคม ตลอดจนชาติ บ้านเมือง สืบเนื่องตลอดไป
ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยจงโปรดประทานจตุรพิธพรชัย อำนวยสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล แก่สาธุชนทั้งหลาย
โดยทั่วหน้ากันทุกท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

   
  

   
  

โครงการบรรพชา - อุปสมบทหมู่ถวายพระกุศลฉลองพระชันษา ๑๐๐ปี
สมเด็จพระสังฆราช
ณ วัดอาจาโรรังสี  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร
วันที่  ๗ – ๒๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

โครงการบรรพชา - อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
๑๐๐ ชันษาพระสังฆบิดร สมเด็จพระญาณสังวรสังฆราชา พุทธศาสนิกชนพร้อมใจถวายพระพร
เพื่อถวายพระกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๑๐๐ ชันษา ( ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ )
ณ วัดอาจาโรรังสี  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร ( ธ. ) แห่งที่ ๒
( สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น  ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ )
วันที่  ๗ – ๒๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลดเอกสาร ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

   
  

   
  

 

กิจกรรมวัดอาจาโรรังสี ตั้งแต่เริ่มจนถึง ปี2555

   
  

 

   
 

             

     

สถิติวันนี้

 12 คน

สถิติทั้งหมด

145349 คน

เริ่มเมื่อ 2011-12-10


วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗