สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วัดอาจาโรรังสี
บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐
โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ดับขันธ์วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย พุทธศักราช ๒๕๓๗

     

หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์พิชิตมาร

อาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี

ประวัติหลวงปู่เทศก์

ธรรมเทศนาของ หลวงปู่เทศก์

จดหมายจากสมเด็จพระสังฆราชกับหลวงปู่เทสก์

หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์พิชิตมาร

อาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ห้องภาวนาธรรม

สมเด็จพระสังฆราชกับหลวงปู่เทสก์

 

 

๑.พระพุทธศาสนาสอนอะไร แก่นหรือหลักของพระพุทธศาสนาคืออะไร
  หาหลักพระพุทธศาสนา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ศึกษาพระพุทธศาสนา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  แนวทางปฏิบัติพระพุทธศาสนา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  หลักพระพุทธศาสนา ๔ ประกาศ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  พระพุทธศาสนาเกิดจากหนึ่ง ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าหามูลเดิม ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ศาสนาเกิดจากใจ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  พระพุทธศาสนาเกิดจากใจ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  เปลือกของพระพุทธศาสนา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๐   พระพุทธศาสนาสากล ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๑   ฝังรากพระพุทธศาสนา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๒   ที่ตั้ง เจริญ เสื่อมของพระพุทธศาสนา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๓   สัจจธรรม ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๔   วันอาสาฬหบูชา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๕   โอวาทปฏิโมกข์วันมาฆบูชา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๒.ธรรมคืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน
  ธรรมของเก่า ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ธรรมตั้งอยู่บนความสงบ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ธรรมเทศ ๔ ประการ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ธรรมฝังอยู่ในโลก ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  แยกโลกออกจากธรรม ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  รู้โลกให้เป็นธรรม ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ธรรมและพระธรรม ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ธรรม ๑ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ธรรม ๒ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้

๓.วิธีเข้าถึงพระรัตนตรัย ทำอย่างไร
  วิธีเข้าถึงพระรัตนตรัย ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ไตรสรณคมน์ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้

๔.ความงามในพระพุทธศาสนา งามอย่างไร
  ต้นไม้พระพุทธศาสนา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ความงามในพระพุทธศาสนา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ขุมทรัพย์ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้

๕. ศีลคืออะไร ทำไมต้องรักษา
  การให้ทาน การรักษาศีล ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  การรักษาศีล ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้

๖.กรรม-เวร แก้กรรมกันได้ไหม
  กรรม-เวร ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  กรรม ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้

๗.จิตคืออะไรและอยู่ที่ไหน
  จิต ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  วิธีหาจิต ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  วิธีรักษาจิต ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  จิตหลอกจิต ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  จิตเหนือโลก ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  จิตที่ควรชม และจิตที่ควรขนาบ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้

๘. ใจคืออะไร สำคัญอย่างไร จิตกับใจต่างกันไหม
  ใจ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  คูหาใจ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  หาหลักพระพุทธศาสนา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  กิจที่ทำให้ศาสนาเกิดขึ้น ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  แยบคายภาวนา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  มัคคสมังคี ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  จิตพ้นบ่วงมาร ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  การแจกอักขระ-พยัญชนะ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  การศึกษาพระพุทธศาสนา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๐   หลักพระพุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงใจ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๑   เทศนาโปรดพระนักศึกษาแพทย์วันแรก ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๒   เทศนาโปรดพระนักศึกษาแพทย์วันสุดท้าย ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้

๙. กิเลสคืออะไร กิเลสดีมีไหม
  จับกิเลส ใช้กิเลส ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ไฟราคะ โทสะ โมหะ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  มาร ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  โลภ โกรธ หลง ทิฏฐิ มานะ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้

๑๐. ขันธโลก คืออะไร
  กรั่นกรองธรรมออกจากโลก ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  นามขันธ์ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  แยกโลกออกจากธรรม ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้

๑๑. ขันธ์ห้าเป็นภาระอย่างยิ่ง
  สรุปธาตุ-ขันธ์ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ขันธ์ห้า ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ขันธ์ห้าเป็นภาระอย่างยิ่ง ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้

๑๒. ฌาน กับ สมาธิ ฝึกอย่างไร และแตกต่างกันอย่างไร
  ธรรมฌาน สมาธิ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ต้นตอสมาธิภาวนา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้

๑๓. เริ่มต้นภาวนาจะทำอย่างไร
  เบื้องต้นของการภาวนา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  รวมใจ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  แยบคายภาวนา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ฝึกฝนอบรมใจ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  หลักการภาวนา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  หลักในการดูของละเอียด ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ต้นตอสมาธิภาวนา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  แนวปฏิบัติพระพุทธศาสนา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้

๑๔. วิปัสนากรรมฐาน ฝึกอย่างไร
  นั่งกรรมฐาน ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ธาตุววัฏฐาน ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  การฝึกอบรมตน ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  นักรบ-นักฝึกหัดจิต ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้

๑๕. การภาวนาเพื่อถึงที่สุดแห่งการพ้นทุกข์
  นามขันธ์ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  พิจารณาธาตุสี่ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ความดับ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ทุกข์เพราะการเกิด ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  มัคคสมังคี ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ไตรลักษณ์ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  อาหาเรปฏิกูลสัญญา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  นิวรณ์ห้า ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  เหตุ ปัจจัย ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๐   ที่พึ่ง ที่อาศัย ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๑   สติปัฏฐานสี่ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๒   โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๓   ธาตุ ๑๘ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๔   มรณัสสติ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๕   สมมุติ บัญญัติ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๖   แก่นของการปฏิบัติ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๗   มรรค ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๘   ธาตุววัฏฐาน ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๙   รูปนาม ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๒๐   จิตที่ควรชมและขนาบ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๖. เข้าใจอริยสัจสี่ได้อยางไร
  ฟังเทศน์ ฟังธรรม ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  อริยสัจ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๗. ระลึกคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แบบอย่างพระอริยสงฆืเป็นเช่นไร
  พระพุทธคุณครั้งที่ ๑ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  พระพุทธคุณครั้งที่ ๒ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  พุทธานุสติ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ธรรมานุสติ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  สังฆานุสติ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ความไม่ประมาท ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  ฟังเทศน์ ฟังธรรม ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
๑๘. ปัจจุบันพระพุทธศาสนาเสื่อมแล้วหรือ
  ที่ตั้ง เจริญ เสื่อมของพระพุทธศาสนา ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้
  หลักพุทธศาสนา ๔ ประการ ฟังบรรยาย ดาวน์โหลดไฟล์เสียงนี้

     

สถิติวันนี้

 14 คน

สถิติทั้งหมด

145351 คน

เริ่มเมื่อ 2011-12-10

 

วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗