สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วัดอาจาโรรังสี
บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐
โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ดับขันธ์วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย
พุทธศักราช ๒๕๓๗

       

หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์พิชิตมาร

อาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี

ประวัติหลวงปู่เทศก์

ธรรมเทศนาของ หลวงปู่เทศก์

จดหมายจากสมเด็จพระสังฆราชกับหลวงปู่เทสก์

หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์พิชิตมาร

อาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ห้องภาวนาธรรม

สมเด็จพระสังฆราชกับหลวงปู่เทสก์

           
              สนทนาธรรมกับลูกศิษย์
      โดย พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
                วัดอาจาโรรังสี
            
          
       
                

 


เกียรติบัตรประกาศเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

 

พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
รับพัด สธจ.ดีเด่น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
รับพัด สธจ.ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
( สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ )
ซึ่งรับ ณ วัดพิชยญาติการาม
เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

พระอธิการทรงวุฒิ  ธฺมมวโร  
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริม
การปฏิบติธรรม
ณ พลับพลามณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง 
วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

 


 

แจ้งข่าวการกุศล
เรื่องการก่อสร้างกำแพงวัด
ตั้งแต่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

บันทึกเล่าเรื่อง...เที่ยวเมืองพม่า
โดย พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร
วัดอาจาโรรังสี

 เมื่อข้าพเจ้าไปเฝ้าสมเด็จพ่อ
ครั้งที่ ๔

โดย พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร
วัดอาจาโรรังสี

                 
       
         
      
            
 


   โครงการบรรพชา - อุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษามหาราชัน
เฉลิมขวัญ สานสามัคคี ภักดีสยามินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ (๘๔ พรรษา) ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


     วัดอาจาโรรังสี
  (สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ปี ๒๕๕๔)วันที่ ๓ – ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องด้วยในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นวโรกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระชนมายุครบ ๗ รอบ (๘๔ พรรษา)
วัดอาจาโรรังสี  (สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๔)  บ.คำข่า  ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

   จึงจัดโครงการเพื่อเชิญชวนกุลบุตร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วม บรรพชา- อุปสมบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว
ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความจงรักภักดีในพระองค์ และต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ตลอดจนเป็นการประกาศความกตัญญูกตเวที ความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรประชาชนคนไทย ผู้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารให้ปรากฏเป็นพระราชเกียรติยศสืบต่อไป

 


จาริกแสวงบุญ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

๑.กราบสักการะ
พระศรีมหาโพธิ์
และพระพุทธเมตตา

๒.ธัมเมกขสถูปเมืองพาราณสีสถานที่ทรงแสดงธัมมจักรกัปปวัตนสูตร

๓.ลุมพินี ประเทศเนปาลสถานที่ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ

๔.วัดพระเชตวัน
มหาวิหาร
กรุงสาวัตถี

๕.สถูปปรินิพพานสารนาถ กรุงกุสินารา

๖.มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ประชุมเพลิงพระพุทธสรีระ

 

 

 
 


             

     

สถิติวันนี้

 44 คน

สถิติทั้งหมด

141935 คน

เริ่มเมื่อ 2011-12-10


วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗