สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วัดอาจาโรรังสี
บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐
โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ดับขันธ์วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย
พุทธศักราช ๒๕๓๗

       

หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์พิชิตมาร

อาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี

ประวัติหลวงปู่เทศก์

ธรรมเทศนาของ หลวงปู่เทศก์

จดหมายจากสมเด็จพระสังฆราชกับหลวงปู่เทสก์

หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์พิชิตมาร

อาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ห้องภาวนาธรรม

สมเด็จพระสังฆราชกับหลวงปู่เทสก์

           
              สนทนาธรรมกับลูกศิษย์
      โดย พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
                วัดอาจาโรรังสี
            
          
       
                

 


เกียรติบัตรประกาศเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

 

พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
รับพัด สธจ.ดีเด่น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
รับพัด สธจ.ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
( สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ )
ซึ่งรับ ณ วัดพิชยญาติการาม
เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

พระอธิการทรงวุฒิ  ธฺมมวโร  
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริม
การปฏิบติธรรม
ณ พลับพลามณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง 
วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

 


 

แจ้งข่าวการกุศล
เรื่องการก่อสร้างกำแพงวัด
ตั้งแต่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

บันทึกเล่าเรื่อง...เที่ยวเมืองพม่า
โดย พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร
วัดอาจาโรรังสี

 เมื่อข้าพเจ้าไปเฝ้าสมเด็จพ่อ
ครั้งที่ ๔

โดย พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร
วัดอาจาโรรังสี

                 
       
         
      
            
 

โครงการบรรพชา - อุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ
๘๐  พรรษา แม่ฟ้าหลวงของปวงไทย   เทิดไท้  ๖๐ พรรษา สยามมกุฎราชกุมารฯ 
พระมิ่งขวัญปวงประชา  ศรีสง่าพระนฤบดินทร์  ไทยทั่วแผ่นดินร้อยใจถวายพระพร

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
และ ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวโรกาสมหามงคลดิถี เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ( ๖๐ พรรษา )  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ วัดอาจาโรรังสี  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร ( ธ. ) แห่งที่ ๒
( สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น  ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ )
วันที่  ๒๘ กรกฎาคม  – ๑๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ

๑.  หลักการและเหตุผล
     
เนื่องด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวโรกาสมหามงคลของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ที่สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย ทรงเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  กอปรกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์รัชทายาท ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา
ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  นับเป็นมหาดิถีมงคลที่ปวงชนชาวไทยควรจักได้ถวายความจงรักภักดี แสดงกตัญญูกตเวที เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ปรากฏพระเกียรติยศคู่ประเทศชาติสืบต่อไป  วัดอาจาโรรังสี  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร (ธ.) แห่งที่ ๒ ( สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ )  บ.คำข่า  ต. ไร่     อ. พรรณานิคม  จ. สกลนคร  จึงจัดโครงการ บรรพชา- อุปสมบทหมู่   เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น    พระราชกุศล เนื่องในวโรกาส
มหามงคลดังกล่าว เชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการบรรพชา-อุปสมบทถวายพระราชกุศล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีในพระองค์ และต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกาศความกตัญญูกตเวที ความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรประชาชนคนไทย ผู้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารให้ปรากฏเป็นพระราชเกียรติยศสืบต่อไป
 
๒.  วัตถุประสงค์

๒.๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
        ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
         ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบนักษัตร ๖๐  พรรษา
๒.๒  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนคนไทยและ ประเทศไทย
         เป็นเวลายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ
๒.๓  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเทิดทูน ความจงรักภักดี และความกตัญญูกตเวที ของปวงชนคนไทยที่มีในพระองค์ 
        และต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๔  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนคนไทยผู้อยู่ใต้ร่มพระบารมีให้ปรากฏ
๒.๕ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบพระพุทธศาสนยุกาลให้เจริญวัฒนาถาวรยิ่งๆ  ขึ้นตลอดไป
 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย   จำนวน ๘๑ คน ซึ่งได้มาจาก

๓.๑  เยาวชน นักเรียน  นักศึกษา 
๓.๒ ข้าราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ พนักงานหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ตลอดจนพนักงานบริษัทห้างร้าน
๓.๓ ประชาชนทั่วไป
 
๔. ระยะเวลา เฉพาะระยะเวลาบรรพชาและอุปสมบท มีกำหนดรวม ๑๖ วัน โดยมีระเบียบปฏิบัติดังนี้

๔.๑  การรับสมัคร 
๔.๑.๑ รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  ๑๕ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕
๔.๑.๒ สมัครได้ที่เจ้าอาวาสวัดอาจาโรรังสี หรือที่คณะกรรมการทุกท่าน
๔.๑.๓ ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงด้วย คือ
           ก. สำเนาทะเบียนบ้าน
           ข. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้
           ค. กรณีที่เป็นนักเรียน หรือนักศึกษา จะต้องมีหนังสือส่งตัวจากผู้บริหารสถานศึกษานั้นแนบมาด้วย

๔.๒ การเตรียมตัว
๔.๒.๑  ผู้สมัครอุปสมบท ( ภิกษุ  ) ต้องมารายงานตัวและเข้ารับการ ปฐมนิเทศ ในวันที่ ๒๑
            กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. และบวชเป็นผ้าขาว (ศีล ๘) เพื่อเตรียมตัวท่องคำขอบวชหัดขานนาค
            ให้ชำนาญ ตั้งแต่วันปฐมนิเทศ เป็นต้นไป
๔.๒.๒  ผู้สมัครบรรพชา ( สามเณร ) ต้องมารายงานตัวและเข้ารับการ ปฐมนิเทศ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
            เวลา ๐๘.๓๐ น. และบวชเป็นผ้าขาว (ศีล ๘) เพื่อเตรียมตัวหัดท่องคำขอบวชและฝึกหัดท่องศีลให้ชำนาญ
            ตั้งแต่วันปฐมนิเทศเป็น ต้นไป

๔.๓  บรรพชาและอุปสมบท  วันเสาร์ที่  ๒๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.๔  สิ้นสุดโครงการ ลาสิกขา วันจันทร์ที่ ๑๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 
๕.  งบประมาณ - ค่าใช้จ่าย ,  การอนุโมทนาบุญ

๕.๑   ผู้เข้าร่วมโครงการรับการบรรพชาอุปสมบท ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
๕.๒ ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในโครงการดังกล่าว ปรารถนาจะร่วมอนุโมทนาการกุศลครั้งนี้ ติดต่อได้
       ที่เจ้าอาวาสวัดอาจาโรรังสี ( โทรฯ ๐๘๑-๘๗๑-๑๗๘๔ หรือโทรสาร ๐๔๒ – ๙๘๑-๐๘๗ )
 
๖.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๖.๑   กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนประชาชน  แสดงความจงรักภักดี  ความกตัญญูกตเวที ความสำนึก
         ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระบรม
         โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร และต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 ๖.๒  เป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนคนไทยให้ปรากฏแก่มหาชนตลอดจนชาวโลก      
๖.๓  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   สยามมกุฏราชกุมาร
         จะทรงอนุโมทนาชื่นชมโสมนัสในกุศลบุญราศีดังกล่าว และด้วยผลานิสงส์แห่ง
        ปัตตานุโมทนามัย นี้ จะเป็นพลวปัจจัยให้พระองค์ทรงปราศจากโรคาพยาธิภัย ทรงมีพระสุข
        พลานามัยแข็งแรง ทรงเจริญพระชันษายืนนาน เพื่อสถิตเป็นร่มโพธิ์ทองคู่พระบรมโพธิ
        สมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นพระมิ่งขวัญแก่อาณาประชาราษฎร์ และประเทศไทยสืบต่อไปชั่วกาลนาน
 ๖.๔ เป็นการปลูก ฝังคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ตามหลักศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแก่
         ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ

 

กำหนดการบรรพชา - อุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ
๘๐  พรรษา แม่ฟ้าหลวงของปวงไทย   เทิดไท้  ๖๐ พรรษา สยามมกุฎราชกุมารฯ 
พระมิ่งขวัญปวงประชา  ศรีสง่าพระนฤบดินทร์  ไทยทั่วแผ่นดินร้อยใจถวายพระพร

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
และ ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวโรกาสมหามงคลดีถี เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ( ๖๐ พรรษา )  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ วัดอาจาโรรังสี  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร ( ธ. ) แห่งที่ ๒
( สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น  ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ )
วันที่  ๒๘ กรกฎาคม  – ๑๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วันศุกร์ที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๑๙.๓๐ น. –  สวดมนต์ทำวัตรเย็น (ศาลา ๙ รอบนักษัตร ๑๐๘ ปี หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี )
- เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล และฉลองนาคที่จะบรรพชาอุปสมบท
   เฉลิมพระเกียรติฯ
- แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ 
 

วันเสาร์ที่ ๒๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๐๗.๐๐ น. – คณะสงฆ์ออกบิณฑบาตภายในบริเวณวัด
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ถวายภัตตาหาร (ศาลาเทสรังสีรำลึก ) / ญาติโยมรับประทานอาหาร
เวลา ๐๙.๐๐ น. – พร้อมกัน ณ ศาลา ๙ รอบนักษัตร ( ๑๐๘ ปี หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี  )
เวลา ๐๙.๐๙ น. –  ประธานในพิธี ( พลเอก อัธยา สุคนธสิงห์ ) จุดเทียน - ธูป บูชาพระรัตนตรัย
     แล้วเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ / ประชาชนทั้งนั้นถวาย   
     บังคมพระบรมฉายาลักษณ์
–  เลขานุการโครงการฯ กล่าวรายงาน
–  ประธานกล่าวตอบ แล้วเชิญชวนประชาชนกล่าวถวายพระราชกุศล 
–  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
เวลา ๐๙.๑๙ น. –  ประกอบพิธีบรรพชา  เสร็จแล้วนำสามเณรไปประกอบพิธีอุปสมบท 
    ณ อุโบสถวัดอาจาโรรังสี  จนเสร็จพิธี
 

หมายเหตุ การแต่งกาย - ข้าราชการ แต่งชุดปกติคอพับแขนยาว (ทหารสีตามเหล่าทัพ )
                                       - ประชาชนทั่วไปชุดสุภาพนิยม

             

     

สถิติวันนี้

 23 คน

สถิติทั้งหมด

135885 คน

เริ่มเมื่อ 2011-12-10


วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗