สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วัดอาจาโรรังสี
บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐
โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ดับขันธ์วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย
พุทธศักราช ๒๕๓๗

       

หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์พิชิตมาร

อาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี

ประวัติหลวงปู่เทศก์

ธรรมเทศนาของ หลวงปู่เทศก์

จดหมายจากสมเด็จพระสังฆราชกับหลวงปู่เทสก์

หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์พิชิตมาร

อาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ห้องภาวนาธรรม

สมเด็จพระสังฆราชกับหลวงปู่เทสก์

           
              สนทนาธรรมกับลูกศิษย์
      โดย พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
                วัดอาจาโรรังสี
            
          
       
                

 


เกียรติบัตรประกาศเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

 

พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
รับพัด สธจ.ดีเด่น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
รับพัด สธจ.ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
( สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ )
ซึ่งรับ ณ วัดพิชยญาติการาม
เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

พระอธิการทรงวุฒิ  ธฺมมวโร  
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริม
การปฏิบติธรรม
ณ พลับพลามณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง 
วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

 


 

แจ้งข่าวการกุศล
เรื่องการก่อสร้างกำแพงวัด
ตั้งแต่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

บันทึกเล่าเรื่อง...เที่ยวเมืองพม่า
โดย พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร
วัดอาจาโรรังสี

 เมื่อข้าพเจ้าไปเฝ้าสมเด็จพ่อ
ครั้งที่ ๔

โดย พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร
วัดอาจาโรรังสี

                 
       
         
      
            
 

 
อาคารพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ครบรอบ  ๑๐๐  ปี  หลวงปู่เทสก์  เทสรังสี  (๒๖  เมษายน  ๒๕๔๕)

พระบรมสารีริกธาตุ
และพระธาตุหลวงปู่เสก์

หลวงปู่เทสก์กับ
ครูบาอาจารย์

หลวงปู่เทสก์ กับ
สถาบันพระมหากษัตริย์

เอกสารใบตราตั้ง

พุทธศักราช ๒๕๒๓

๑ ธันวาคม ๒๕๒๓
 

พุทธศักราช ๒๕๓๒

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
 

พุทธศักราช ๒๕๓๔

๔ มิถุนายน ๒๕๓๔
 

พุทธศักราช ๒๕๓๕

๒๕๓๕

๑๔ มกราคม ๒๕๓๕

๑๔ มกราคม ๒๕๓๕

๑ ธันวาคม ๒๕๓๕

๑ ธันวาคม ๒๕๓๕

๑ ธันวาคม ๒๕๓๕
 

พุทธศักราช ๒๕๓๖

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๖

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๖

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๖
 

พุทธศักราช ๒๕๓๗

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗

๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๗

๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๗

๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๗

 

 


             

     

สถิติวันนี้

 13 คน

สถิติทั้งหมด

145350 คน

เริ่มเมื่อ 2011-12-10


วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗