สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วัดอาจาโรรังสี
บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐
โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ดับขันธ์วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย
พุทธศักราช ๒๕๓๗

       

หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์พิชิตมาร

อาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี

ประวัติหลวงปู่เทศก์

ธรรมเทศนาของ หลวงปู่เทศก์

จดหมายจากสมเด็จพระสังฆราชกับหลวงปู่เทสก์

หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์พิชิตมาร

อาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ห้องภาวนาธรรม

สมเด็จพระสังฆราชกับหลวงปู่เทสก์

 


เกียรติบัตรประกาศเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
รับพัด สธจ.ดีเด่น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
รับพัด สธจ.ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
( สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ )
ซึ่งรับ ณ วัดพิชยญาติการาม
เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

พระอธิการทรงวุฒิ  ธฺมมวโร  
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริม
การปฏิบติธรรม
ณ พลับพลามณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง 
วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

 


 

แจ้งข่าวการกุศล
เรื่องการก่อสร้างกำแพงวัด
ตั้งแต่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

บันทึกเล่าเรื่อง...เที่ยวเมืองพม่า
โดย พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร
วัดอาจาโรรังสี

 เมื่อข้าพเจ้าไปเฝ้าสมเด็จพ่อ
ครั้งที่ ๔

โดย พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร
วัดอาจาโรรังสี

 


   โครงการบรรพชา - อุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษามหาราชัน
เฉลิมขวัญ สานสามัคคี ภักดีสยามินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ (๘๔ พรรษา) ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


     วัดอาจาโรรังสี
  (สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ปี ๒๕๕๔)วันที่ ๓ – ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องด้วยในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นวโรกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระชนมายุครบ ๗ รอบ (๘๔ พรรษา)
วัดอาจาโรรังสี  (สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๔)  บ.คำข่า  ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  

   จึงจัดโครงการเพื่อเชิญชวนกุลบุตร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วม บรรพชา- อุปสมบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว
ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความจงรักภักดีในพระองค์ และต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ตลอดจนเป็นการประกาศความกตัญญูกตเวที ความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรประชาชนคนไทย ผู้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารให้ปรากฏเป็นพระราชเกียรติยศสืบต่อไป

     

สถิติวันนี้

 4 คน

สถิติทั้งหมด

119337 คน

เริ่มเมื่อ 2011-12-10


วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗