สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วัดอาจาโรรังสี
บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐
โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ดับขันธ์วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย
พุทธศักราช ๒๕๓๗

       

หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์พิชิตมาร

อาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี

ประวัติหลวงปู่เทศก์

ธรรมเทศนาของ หลวงปู่เทศก์

จดหมายจากสมเด็จพระสังฆราชกับหลวงปู่เทสก์

หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์พิชิตมาร

อาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ห้องภาวนาธรรม

สมเด็จพระสังฆราชกับหลวงปู่เทสก์

 


เกียรติบัตรประกาศเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
รับพัด สธจ.ดีเด่น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
รับพัด สธจ.ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
( สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ )
ซึ่งรับ ณ วัดพิชยญาติการาม
เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

พระอธิการทรงวุฒิ  ธฺมมวโร  
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริม
การปฏิบติธรรม
ณ พลับพลามณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง 
วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

 


 

แจ้งข่าวการกุศล
เรื่องการก่อสร้างกำแพงวัด
ตั้งแต่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

บันทึกเล่าเรื่อง...เที่ยวเมืองพม่า
โดย พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร
วัดอาจาโรรังสี

 เมื่อข้าพเจ้าไปเฝ้าสมเด็จพ่อ
ครั้งที่ ๔

โดย พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร
วัดอาจาโรรังสี

 
อาคารพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ครบรอบ  ๑๐๐  ปี  หลวงปู่เทสก์  เทสรังสี  (๒๖  เมษายน  ๒๕๔๕)

พระบรมสารีริกธาตุ
และพระธาตุหลวงปู่เสก์

หลวงปู่เทสก์กับ
ครูบาอาจารย์

หลวงปู่เทสก์ กับ
สถาบันพระมหากษัตริย์

เอกสารใบตราตั้ง

พุทธศักราช ๒๕๒๓

๑ ธันวาคม ๒๕๒๓
 

พุทธศักราช ๒๕๓๒

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
 

พุทธศักราช ๒๕๓๔

๔ มิถุนายน ๒๕๓๔
 

พุทธศักราช ๒๕๓๕

๒๕๓๕

๑๔ มกราคม ๒๕๓๕

๑๔ มกราคม ๒๕๓๕

๑ ธันวาคม ๒๕๓๕

๑ ธันวาคม ๒๕๓๕

๑ ธันวาคม ๒๕๓๕
 

พุทธศักราช ๒๕๓๖

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๖

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๖

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๖
 

พุทธศักราช ๒๕๓๗

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗

๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๗

๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๗

๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๗

 

 

     

สถิติวันนี้

 17 คน

สถิติทั้งหมด

112800 คน

เริ่มเมื่อ 2011-12-10


วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗