สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วัดอาจาโรรังสี
บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐
โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ดับขันธ์วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย
พุทธศักราช ๒๕๓๗

       

หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์พิชิตมาร

อาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี

ประวัติหลวงปู่เทศก์

ธรรมเทศนาของ หลวงปู่เทศก์

จดหมายจากสมเด็จพระสังฆราชกับหลวงปู่เทสก์

หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์พิชิตมาร

อาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ห้องภาวนาธรรม

สมเด็จพระสังฆราชกับหลวงปู่เทสก์

           
              สนทนาธรรมกับลูกศิษย์
      โดย พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
                วัดอาจาโรรังสี
            
          
       
                

 


เกียรติบัตรประกาศเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

 

พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
รับพัด สธจ.ดีเด่น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
รับพัด สธจ.ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
( สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ )
ซึ่งรับ ณ วัดพิชยญาติการาม
เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

พระอธิการทรงวุฒิ  ธฺมมวโร  
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริม
การปฏิบติธรรม
ณ พลับพลามณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง 
วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

 


 

แจ้งข่าวการกุศล
เรื่องการก่อสร้างกำแพงวัด
ตั้งแต่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

บันทึกเล่าเรื่อง...เที่ยวเมืองพม่า
โดย พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร
วัดอาจาโรรังสี

 เมื่อข้าพเจ้าไปเฝ้าสมเด็จพ่อ
ครั้งที่ ๔

โดย พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร
วัดอาจาโรรังสี

                 
       
         
      
            
 

บันทึก ความประทับ​ใจ ของเด็กที่​มาบรรพชาสา​มเณร
ณ วัดอาจาโรรังสี

จากนักเรียนโรงเรียนบ้านคำข่า, โรงเรียนบ้านแร่ และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์_๕๓(ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร)

บันทึก ความประทับ​ใจ โรงเรียนบ้านคำข่า

ผมดีใจมากที่ได้มาบวชที่นี้เป็นครั้งแรก
ผมได้ความรู้ในด้านธรรมะ และนั่งสมาธิ
ผมสัญญาว่าถ้าผมออกไปผมจะเป็นคนดี
------------
สามเณรกิตติศักดิ์  ทองเงิน
ชั้น ป.๓ โรงเรียนบ้านคำข่า

ในใจผมที่ได้มาที่วัดแห่งหนึ่ง คือวัดอาจาโรรังสี
ความรู้ที่รักครูบาอ๊อบ และครูบาหนุ่ม
ครูบาอ๊อบใจดี และครูบาหนุ่มใจดีด้วย
ผมรักครูบาอ๊อบ รักครูบาหนุ่ม
------------
สามเณรฐิติพงษ์  ลือแสน
ชั้น ป. ๓  โรงเรียนบ้านคำข่า

  ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้มาบวชที่วัดอาจาโรรังสี แล้วผมก็ได้รู้จักครูที่ได้สอนผม
ชื่อครูที่สอนผมชื่อว่าครูสอน , ครูบาอ๊อบ แล้วผมก็ได้รู้จักเพื่อนหลายๆ คน ที่มาบวชกับผม
และผมรับประทานอาหารยามเช้าผมก็รู้ว่ามันอร่อยมากๆ และน้ำปานะก็อร่อยมากๆ
และผมก็รักครูบาอ๊อบมากครับ และผมดีใจที่ได้มาบวชในครั้งนี้  และผมได้มาฝึกนั่งสมาธิ
และผมก็มาบวชให้พ่อแม่ และผมก็บวชให้สมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราช
ในครั้งนี้ ผมมาบวชในวัดนี้ผมก็รู้สึกสบายมาก
รักครูบาอ๊อบมากครับ
------------
สามเณรเอกรินทร์  โสภาพ
ชั้น ป. ๕  โรงเรียนบ้านคำ

 ผมดีใจที่ได้มาบวชให้พระสังฆราช เพราะ
๑. เป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใสใจศรัทธา
สามัคคีธรรมของหมู่เพื่อนซึ่งมีอุดมคติในทางเดียวกัน
 ๒. เมื่อเห็นหมู่เพื่อนมารวมกันทำบุญมากๆ เช่นนี้
ก็เป็นเหตุให้เพิ่มศรัทธาของกันและกันให้ยิ่งๆ ขึ้น
------------
สามเณรทวีศักดิ์  เจริญรัตน์
ชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านคำข่า

 ผมดีใจที่ได้มาบวชให้พ่อผมเป็นครั้งที่ ๒ ของผม
ที่วัดอาจาโรรังสี ผมได้ความรู้ ผมได้ธรรมะ
ผมจะเป็นคนดีของพ่อและแม่ตลอดไป
------------
สามเณรสกลเพชร  ศรีบุญยัง
ชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านคำข่า

  ผมดีใจที่ผมได้มาบวชที่วัดอาจาโรรังสีมากครับ
ได้รู้จักเพื่อนๆ น้องๆ ที่น่ารักทุกคน และครูฝึก และพระอาจารย์ที่น่ารักทุกรูป
ได้กินดีอยู่ดีครับ ทุกคนที่อยู่วัดอาจาโรรังสีน่ารักทุกคนครับ มีความสบายใจ สบายกาย
มีความรู้สึกดีๆ ต่อทุกรูป มีความสบายจิตและใจ
 และได้รู้จักเรื่องศีลและคุณธรรม มีความเป็นระเบียบมากขึ้น แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีกัน
สอนให้รู้จักว่าชีวิตของคนเราให้มีคุณธรรม สอนให้รู้จักเรื่องโทษของยาเสพติด และเรื่องบาปกรรม
------------
สามเณรจีวะนนท์  แก้วทวี
ชั้น ม. ๑  โรงเรียนบ้านคำข่า

บันทึก ความประทับ​ใจ โรงเรียนบ้านแร่

  ผมดีใจมากที่ได้มาบวชที่วัดอาจาโรรังสี เพื่อได้ถวายพระกุศล
แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ  ๑๐๐ พระชันษา  ผมดีใจมากเพราะมีระเบียบมาก
เพราะครูบาอยากให้เราเป็นเด็กดีของสังคมต่อไป เขาตีเพราะเขารัก เขาด่าเพราะเขาอยากให้เราได้ดี 
และผมจะทำดีเพื่อถวายสมเด็จพระสังฆราชและพ่อแม่ของผมด้วยเพราะผมบวชครั้งนี้เป็นครั้งแรก
ผมตื่นเต้นมากที่ได้มาบวชวัดนี้ตั้งแต่  ๗ – ๒๑  ก.ค.๕๖  และผมดีใจมากอีกอย่างหนึ่งเพราะผมได้ใบประกาศด้วยครับ ผมขอเก็บความรู้สึกนี้ไว้จนวันสุดท้าย สวัสดีครับ
------------
สามเณร พงษ์สิทธิ์  ลีทอง  ชื่อเล่น โชค
ชั้น ป. ๔ โรงเรียนบ้านแร่

ผมประทับใจมาก เพราะวัดอาจาโรรังสี
สอนให้เป็นคนดี มีวินัย ผมได้ทำกิจวัตรหลายอย่าง
เช่น ทำความสะอาด ถอนหญ้า เป็นต้น
ครูบาอ๊อบ ครูบาหนุ่ม สอนเราให้เป็นคนดี
มาอยู่วัดนี้ต้องมีวินัย วัดนี้ได้สวดมนต์ไหว้พระ
และนั่งสมาธิ
วันนี้ผมรู้สึกว่าผมดีขึ้นเพราะเป็นสามเณร
ตอนเช้าผมก็ไปบิณฑบาต
แล้วฉันข้าว แล้วเข้าห้องอบรม
------------
สามเณรธนูศร  สกุลพลสา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนบ้านแร่

ผมดีใจมากที่ได้มาบวช
และได้ความมีระเบียบ มีวินัย
มีครูฝึก มีกิจกรรมต่างๆ เช่น  ถอนหญ้า
ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ฉันน้ำปานะ อาบน้ำ อบรม
พอถึงวันที่  ๗  วันที่จะบวชขึ้นมาอาคาร  ๑๐๘  ชั้นบน
พอบวชเสร็จแล้ว ผมก็ลงมาถ่ายรูปและขึ้นทำวัตรเย็น
นั่งสมาธิแล้วเข้านอน 
พอตื่นขึ้น แปรงฟัน ล้างหน้า เตรียมตัวทำวัตรเช้า
------------
สามเณร  กีรติ  ลีทอง  ชื่อเล่น  มาม่า
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

๑มีวินัย
๒ได้ความรู้
๓ได้ท่องอ่านบทสวดมนต์
๔ได้ทำประโยชน์ให้วัดอาจาโรรังสี
๕ได้ไปบิณฑบาต
๖รู้ธรรมะ
------------
สามเณร ธนันท์ชัย  สุวรรณชัยรบ
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

๑มีวินัย
๒ได้ความรู้
๓รู้ธรรมะ
๔ได้ท่องอ่านบทสวดมนต์
๕ได้ทำประโยชน์ให้วัดอาจาโรรังสี
๖ได้ไปบิณฑบาต
------------
สามเณร  ภาวัต  บุญเรือง  ชื่อเล่น  บาส
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

 ผมดีใจมากที่ได้มาบวชเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และมีเพื่อนมากมายบวชด้วย 
ผมดีใจมากที่ได้มาบวชที่วัดอาจาโรรังสี
มีครูฝึก  ๑  คนชื่อว่าครูหนุ่ม  แต่ตอนนี้ครูหนุ่มบวชแล้ว
ตอนเช้ามีขนมมากมายกินอิ่มทุกวัน
ทำวัตรเช้า – เย็น  ผมคิดว่าผมคงมีบุญมาก
ผมได้ทำความดีมาก ได้ทำความสะอาด
ตามจุดของผมทำความสะอาดห้องน้ำ
------------
สามเณร  ธีรภัทร  นาเชียงใต้
ชั้น ป. ๔  โรงเรียนบ้านแร่

 ผมมาบวชที่วัดอาจาโรรังสี  ได้ความรู้
ได้วินัย  ได้สวดมนต์  ได้ทำวัตรเช้า – เย็น
ได้นั่งสมาธิ  ได้ดูหนังศีล  ๕  ฆ่าสัตว์ตกนรก
ดูธรรมมะ  ดูรูปเด็กแว้น  ดูรูปถ่าย
ได้ทำกิจกรรมต่างๆ  ครูหนุ่มใจดีมาก
ครูหนุ่มให้ถอนหญ้า
เก็บเปลือกซูกัสมาแลกลูกอมกับครูหนุ่ม
------------
สามเณร  ณัฐวุฒิ  ศรีเหม  ชื่อเล่น  เบ๊นซ์
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

 ผมดีใจมากที่ได้มาบวชเป็นครั้งแรก
ได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ...สาธุ
------------
สามเณร อรรถชัย  สุขพันธ์
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

 ผมดีใจมากที่ได้มาบวชที่วัดอาจาโรรังสีแห่งนี้
ผมจะนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
------------
สามเณร เอกสิน  โคตนู    ชื่อเล่น  โกโก้
ชั้น ป. ๕  โรงเรียนบ้านแร่

ผมดีใจมากที่ได้มาบวชที่นี่เป็นครั้งแรก
แล้วผมจะเอาความรู้สิ่งดีๆ กลับไปให้พ่อแม่
และผมก็ได้เพื่อนๆใหม่...สาธุ
------------
สามเณร  ชัยภัทร  ยะนะ
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕
 

 ผมดีใจที่ได้มาบวชที่วัดอาจาโรรังสี
ดีใจมากที่ได้บวชอีกครั้ง ผมดีใจที่มีครูทหาร
หรือครูหนุ่มท่านมาให้ความรู้และระเบียบวินัย
ผมจะนำไปใช้ในอนาคต ผมได้รู้เรื่องธรรมะ
ทุกอย่างที่ครูสอนผมมา ผมจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และได้บวชถวายพระสังฆราชและพระเจ้าอยู่หัว
------------
สามเณร พงศธร  นามวันดี
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

ผมดีใจทีได้มาบวชเป็นสามเณรที่วัดอาจาโรรังสีแห่งนี้ ผมภูมิใจที่ได้มาพบครูบาอาจารย์
แล้วครูบาอาจารย์ก็พาผมนั่งสมาธิ ท่องทำวัตร ผมชอบหลังตอนที่นั่งทำวัตร พอทำวัตรแล้วก็แจกลูกอมซูกัส
แล้วก็ลงไปเข้านอน ก็ได้ยินเสียงหมาหอนตอนกลางคืน ผมนอนไม่หลับ ตอนผมอยู่บ้านแม่ยอมให้ผมมาบวช
ผมบวชให้โยมพ่อโยมแม่ ตอนถึงวันนี้ผมใกล้จะสึก พรุ่งนี้ผมก็จะสึกและได้รับเกียรติบัตร
ผมจะเอาเกียรติบัตรไปให้พ่อและแม่
------------
สามเณรศักดิ์สิทธิ์  ชาติชำนิ
ชั้น ป. ๖  โรงเรียนบ้านแร่  

 ผมดีใจที่ได้บวชเป็นสามเณรที่วัดอาจาโรรังสี
และได้ฉันอาหารอร่อยๆ ทุกๆ วัน
แถมครูฝึกใจดี แถมยังได้ซูกัสทุกๆวัน
ในเวลาทำวัตรเสร็จ ได้ออกบิณฑบาตในเวลาเช้า
ได้ฉันข้าวพร้อมกับเพื่อนๆ ฉันข้าวเสร็จเข้าห้องอบรม
และพระอาจารย์ก็เปิดหนังให้ดู
ดูเสร็จก็ฉันเพล
------------ 
สามเณรเจมมี่  แบลนด์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนบ้านแร่

 ผมขอให้วัดอาจาโรรังสีนี้เป็นที่พักพิง
ศึกษาและปฏิบัติธรรมเจริญมั่นคงด้วยดี
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล
อำนวยให้วัดอาจาโรรังสีแห่งนี้ปราศจากทุกข์
------------
    สามเณรณัฐพล  ลีทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนบ้านแร่

 ผมดีใจมากที่ได้มาบวชในครั้งนี้
เพราะทำให้ผมรู้ว่าการบวช
คือการตอบแทนคุณบิดามารดาอีกด้วย
และดีใจที่เห็นครูฝึกเป็นห่วงพวกเราทุกคนที่มาบวชนี้ 
และได้อยู่ดีกินดีอีกด้วยและเวลาเข้าอบรม
ทุกคนตั้งใจฟังนิทานที่ปู่เซียงเล่า 
ตอนที่เปิดหนังให้ดู   ก่อนออกบิณฑบาตก็ต้องเข้าแถว
ตามลำดับความสูง ตอนเดินก็ต้องแยกออกเป็น ๒ ทาง
คือ ทางซ้ายและทางขวา  พอมาถึงก็ต้องรอให้ครบก่อน
จะฉันข้าว  ผมดีใจมากครับและผมสัญญาว่า
ผมลาสิกขาแล้วผมจะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
------------
สามเณร  สุภาพร  บุญเฮ้า
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

 ขอให้สำนักสงฆ์อาจาโรรังสีนี้
เป็นที่พักพิง ศึกษาและปฏิบัติธรรม
เจริญมั่นคงด้วยดี ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย
และบุญกุศลอำนวยให้ผู้อาศัย
ในสำนักสงฆ์แห่งนี้ ปราศจากทุกข์ ภัย โรค
เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
และประสบสิ่งอันพึงประสงค์ทั้งปวง
โดยธรรมทั่วกัน เทอญฯ
จบครับ ขอบคุณครับ
------------
สามเณรสิริวัฒน์  รัตนจุล
ชั้น ม. ๑ โรงเรียนบ้านแร่

 ผมดีใจมากที่ได้มาบวชในครั้งนี้
เพราะทำให้ผมรู้ว่าการมาบวชคือ
การตอบแทนคุณบิดามารดาอีกด้วย
และดีใจที่เห็นครูฝึกเป็นห่วงพวกเราทุกคน 
ที่มาบวชนี้ได้อยู่ดีกินดีอีกด้วย 
และเวลาเข้าอบรมทุกคน
ตั้งใจฟังนิทานที่ปู่เซียงเล่า 
ตอนที่เปิดหนังให้ดู   ก่อนออกบิณฑบาต
ก็ต้องเข้าแถวตามลำดับความสูง
ตอนเดินก็ต้องแยกออกเป็น ๒ ทาง คือ
ทางซ้ายและทางขวา  พอมาถึงก็ต้องรอให้ครบก่อน
จะฉันข้าว  ผมดีใจมากครับและผมสัญญาว่า
ผมลาสิกขาแล้วผมจะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
------------
สามเณร  สุขสันต์  นนดารา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  โรงเรียนบ้านแร่

 ผมดีใจมากที่ได้มาบวชในครั้งนี้
เพราะทำให้ผมรู้ว่าการมาบวชคือ
การตอบแทนคุณบิดามารดาอีกด้วย
และดีใจที่เห็นครูฝึกเป็นห่วงพวกกระผมทุกคน
ที่มาบวชนี้ได้อยู่ดีกินดีอีกด้วย 
และเวลาเข้าอบรมทุกคนตั้งใจ
ฟังนิทานที่ปู่เซียงเล่า  ตอนที่เปิดหนังให้ดู  
ก่อนออกบิณฑบาตก็ต้องเข้าแถวตามลำดับความสูง
ตอนเดินก็ต้องแยกออกเป็น ๒ ทาง
คือ ทางซ้ายและทางขวา 
พอมาถึงก็ต้องรอให้ครบก่อนจะฉันข้าว 
ผมดีใจมากครับและผมสัญญาว่า
ผมลาสิกขาแล้วผมจะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
------------
สามเณร ชญานนท์  วงสีลา
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

 รู้จักการทำบุญ การทำบาป
รู้จักศีล  ๕ ศีล ๘  ศีล ๑๐ ศีล  ๒๒๗  ศีล  ๓๒๗ 
ถ้าทำผิดศีลตายไปจะเป็นอย่างไร 
อยากให้ครูบาหนุ่มและครูบาอ๊อฟมาอีกทุกปี
ผมดีใจมากครับที่ได้มาบวชที่วัดอาจาโรรังสี
------------
สามเณร  เกียรติศักดิ์  สุพร  ชื่อเล่น  เบียร์
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

ผมดีใจที่ได้มาบวช
ที่วัดอาจาโรรังสีแห่งนี้
ผมจะนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน...
------------
สามเณร  ทวีศักดิ์  หอมแสง  ชื่อเล่น ป๋อง
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

 ผมดีใจมากที่ได้มาบวชถวาย
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ  ๑๐๐ พระชันษา
------------ 
สามเณร นิฐิกร  วาสุโพธิ์
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านแร่

 ผมดีใจมากที่ได้มาบวชให้พระสมเด็จพระสังฆราช
ที่วัดอาจาโรรังสีครั้งแรก 
ผมดีใจมากที่ได้มาบวชได้ความรู้ 
เรื่องธรรม  เรื่องระเบียบ วินัย 
ผมดีใจที่ได้บวชที่วัดอาจาโรรังสี
------------
สามเณร อภิสิทธิ์  อำภรณ์
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒

  เมื่อผมได้มาวัดอาจาโรรังสีแห่งนี้ เพื่อจะมาบวชให้พ่อ ให้แม่  ผมดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาบวชในครั้งนี้
และผมยังได้ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา  ได้รู้เรื่องพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นและยังได้ทำบุญ  ทำกุศล 
เช่นทำวัตรเช้า – เย็น  กวาดรอบๆ บริเวณวัด ปลูกต้นไม้  ถอนหญ้าบริเวณรอบๆวัด
ขัดพื้นปูน  ขนฟืน และอีกหลายๆ อย่าง  และผมยังได้เรื่องระเบียบวินัย  ตื่นแต่เช้า
และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  การอยู่ด้วยกันแบบเป็นกลุ่มอยู่ด้วยกันแบบคนหมู่มาก 
ถ้าผมมีโอกาสจะมาบวชอีกครั้ง  ผมจะมาบวชที่วัดอาจาโรรังสี  ออกไปผมจะเป็นคนดีของสังคม
นำเรื่องราวความรู้ที่ได้รับจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ผมขอขอบคุณ      พระอธิการทรงวุฒิ  ธมมวโร  ที่ได้ให้ผมมาบวชในครั้งนี้
ผมขอขอบคุณ  ครูฝึกสอน  จ่าเอก นที  นาคสุด    วิทยากรปกครอง
   ครูฝึกสอน  จ่าเอก พิษณุ  แสนท้าว    วิทยากรปกครอง
------------
สามเณร ภาณุวัฒน์  เจริญจิตร
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านแร่

 ความประทับใจที่ข้าพเจ้าได้มาบวชในที่นี้ 
ดีใจมากเลยที่ได้มาบวช  ครั้งนี้ได้ความมีระเบียบวินัย
ทานข้าวพร้อมกัน  ทำอะไรด้วยกัน
ช่วยกันทำความสะอาด  การมาบรรพชาอุปสมบท
ในพระพุทธศาสนาเป็นครั้งคราว 
ก็เพื่อการฝึกหัดกาย วาจา ใจ  ในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม
ให้กระจายหายไป มิใช่มาตั้งตนเป็นอิสระ ดื้อ  มีทิฐิ 
ใครจักว่ากล่าวตักเตือนมิได้และ
ไม่ยอมทำตามโอวาทของใคร
------------
สามเณร  อนุชา  วิรปัญโญ  ชื่อเล่น  ที่
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านแร่

 อยู่ที่วัดแห่งนี้ ก็มีความสุขมาก
และสนุกสนานมาก ร่าเริง 
มีเพื่อนจากโรงเรียนอื่นๆ มากมาย
ในการอบรมในครั้งนี้  
ผมมาบวชที่วัดอาจาโรรังสีแห่งนี้ 
เพื่อมาบวชให้พ่อและแม่ผมดีใจเป็นอย่างยิ่ง
ผมก็ได้รู้จักการทำงานร่วมกัน ทำงานเป็นกลุ่ม 
และมีอะไรก็ช่วยกัน  ผมจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
------------
สามเณร  วุฒินันท์  ไชยแสง  ชื่อเล่น  ออย
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓

 เมื่อผมได้มาบวชที่วัดอาจาโรรังสีแห่งนี้ เพื่อจะมาบวชให้พ่อให้แม่  ผมดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาบวชในครั้งนี้
และผมได้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา  ผมได้รู้เรื่องพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ได้กวาดบริเวณวัด 
ผมได้ยืนดูน้องๆ ทำความสะอาดห้องน้ำ  เรื่องที่ผมประทับใจมากที่สุดคือ... นอนกลางวัน..
ผมจะนำความรู้ต่างๆที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเรื่อง  นอนกลางวัน
------------
สามเณร  สมโชค  มณีนพ   ชื่อเล่น  โชค
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓

 


             

     

สถิติวันนี้

 18 คน

สถิติทั้งหมด

135880 คน

เริ่มเมื่อ 2011-12-10


วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗