คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ปุจฉา ๙) การฝึกหัดกัมมัฏฐานคือทำอย่างไร และฝึกหัดตรงไหน อย่างพวกผมนี้เป็นฆราวาส พวกผมจะทำ
กัมมัฏฐานได้ไหม

วิสัชนา:

พวกเราชาวพุทธนับถือพุทธศาสนา ทำบุญทำทาน รักษาศีล ตามบรรพบุรุษสืบเนื่องมา โดยลำดับ แต่ไม่มีการทำภาวนา จึงน่าเห็นใจมากที่ถามเช่นนั้น แท้จริงพุทธศาสนาสอน ให้ทำกัมมัฎฐาน คือภาวนาสมาธินั่นเอง จาคานุสติ ระลึกถึงการจาคะก็ดี สีลานุสติ ระลึกถึงศีลของตนอยู่ก็ดี เรียกว่าภาวนาแล้ว แต่ผู้สอนไม่สอนให้เขาเข้าใจว่าเป็นกัมมัฏฐานต่างหาก แต่ถึงกระนั้นคนแต่ก่อนก็ยังนำพระศาสนาให้เราได้ปฏิบัติอยู่จนทุกวันนี้ ดีกว่าผู้ที่เอาแต่ภาวนาอย่างเดียว หรือเอาแต่ปัญญาอย่างเดียว แต่ไม่เคยเข้าวัดทำบุญ เลย ถ้าเป็นอย่างพวกหลังนี้แล้ว พุทธศาสนาเห็นจะไม่มีเหลือให้พวกเราได้เรียนอีกแล้ว

ที่ถามว่า การฝึกหัดกัมมัฏฐานคือทำอย่างไร
ตอบว่า การฝึกกัมมัฏฐาน คือ ฝึกหัดจิตของตนให้อยู่ในความสงบ จิตของคนเราไม่สงบชอบส่งส่ายปรุงแต่งไปในที่ต่างๆ ดีบ้าง ชั่วบ้าง ถ้าชั่วมันก็เศร้าหมอง ถ้าดีมันก็ผ่องใสเบิกบาน พระพุทธเจ้าทรงมีเมตตากรุณาแก่เหล่ามนุษย์ จึงได้ทรงสอนให้ทำจิตสงบอยู่ในความดี คือจาคะ และรักษาศีลอย่าได้ส่งส่ายออกไปภายนอกหาความดีไม่ได้ จิตจะเศร้าหมอง

ถามว่า แล้วจะฝึกหัดตรงไหน
ตอบว่า ฝึกหัดตรงใจของทุกๆ คนนั่นเหละ เพราะทุกๆ คนก็มีหัวใจด้วยกันทั้งนั้น และใจของทุกคน ก็ต้องมีการปรุงแต่งและกระสับกระส่ายวุ่นวายเหมือนกันทั้งนั้น

ถามว่า อย่างพวกผมนี้เป็นฆราวาสจะทำกัมมัฏฐานได้ไหม
ตอบว่า ถ้าต้องการให้จิตสงบก็ทำได้ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่เฉพาะพระ สอนทั่วไปหมดตลอดถึงฆราวาสด้วย ไม่ว่าพระไม่ว่าฆราวาสมีกิเลสเท่ากัน คือ มีโลภ โกรธ หลงเหมือนกัน ที่ไปบวชเป็นพระนั้นคือต้องการละกังวลทางโลก แล้วจะมีเวลาบำเพ็ญความเพียรให้มากๆ จึงต้องบวช ถ้าบวชแล้วยังไม่ละความชั่ว บวชมาก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย บางคนพูดว่า กิเลสมีอยู่ที่หัวใจของตนทุกๆ คนแล้ว บวชหรือไม่บวช ไปวัดหรืออยู่ที่บ้าน หรือเข้าป่าก็เหมือนกัน ไม่เห็นผิดแปลกอะไร เราละกิเลสได้อย่างเดียวก็ใช้ได้ จริงอยู่ผู้ที่พูดเช่นนั้นไม่ค่อยเห็นทำอะไรนอกจากจะติดสุขในทุกข์ คนทำไม่ได้แล้วก็พูดเอาเปรียบคนอื่นเท่านั้น เข้าตำราตนไม่พายเอามือราน้ำ ลองคิดดู ถ้าหากทำตนอย่างคนที่พูดนั้น ทุกๆ คนแล้ว พุทธศาสนาจะเป็นมาได้ถึงขนาดนี้หรือ พุทธศาสนาสอนให้ละสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นทั้งปวง เพราะเป็นอุปสรรคแก่การฝึกจิตให้สงบ ผู้ที่ฝึกจิตให้สงบได้แล้ว อย่าว่าแต่เข้าวัดหรือออกบวชเลย แม้แต่ในป่าที่มีทหารคอมมูนิสต์อยู่ตั้งกองพันก็สามารถบุกเข้าไปหาวิเวกได้
โดย ลูกศิษย์วัด 2012-08-15 15:07:23 [IP : 125.24.134.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗