สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
วัดอาจาโรรังสี
บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐
โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ดับขันธ์วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย
พุทธศักราช ๒๕๓๗

       

หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์พิชิตมาร

อาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี

ประวัติหลวงปู่เทศก์

ธรรมเทศนาของ หลวงปู่เทศก์

จดหมายจากสมเด็จพระสังฆราชกับหลวงปู่เทสก์

หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์พิชิตมาร

อาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ห้องภาวนาธรรม

สมเด็จพระสังฆราชกับหลวงปู่เทสก์

 


เกียรติบัตรประกาศเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
รับพัด สธจ.ดีเด่น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
รับพัด สธจ.ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
( สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
ดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ )
ซึ่งรับ ณ วัดพิชยญาติการาม
เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

พระอธิการทรงวุฒิ  ธฺมมวโร  
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริม
การปฏิบติธรรม
ณ พลับพลามณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง 
วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

 


 

แจ้งข่าวการกุศล
เรื่องการก่อสร้างกำแพงวัด
ตั้งแต่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

บันทึกเล่าเรื่อง...เที่ยวเมืองพม่า
โดย พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร
วัดอาจาโรรังสี

 เมื่อข้าพเจ้าไปเฝ้าสมเด็จพ่อ
ครั้งที่ ๔

โดย พระอธิการทรงวุฒิ  ธมฺมวโร
วัดอาจาโรรังสี

บันทึก ความประทับ​ใจ ของเด็กที่​มาบรรพชาสา​มเณร
ณ วัดอาจาโรรังสี

จากนักเรียนโรงเรียนบ้านคำข่า, โรงเรียนบ้านแร่ และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์_๕๓(ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร)

บันทึก ความประทับ​ใจ โรงเรียนบ้านคำข่า

ผมดีใจมากที่ได้มาบวชที่นี้เป็นครั้งแรก
ผมได้ความรู้ในด้านธรรมะ และนั่งสมาธิ
ผมสัญญาว่าถ้าผมออกไปผมจะเป็นคนดี
------------
สามเณรกิตติศักดิ์  ทองเงิน
ชั้น ป.๓ โรงเรียนบ้านคำข่า

ในใจผมที่ได้มาที่วัดแห่งหนึ่ง คือวัดอาจาโรรังสี
ความรู้ที่รักครูบาอ๊อบ และครูบาหนุ่ม
ครูบาอ๊อบใจดี และครูบาหนุ่มใจดีด้วย
ผมรักครูบาอ๊อบ รักครูบาหนุ่ม
------------
สามเณรฐิติพงษ์  ลือแสน
ชั้น ป. ๓  โรงเรียนบ้านคำข่า

  ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้มาบวชที่วัดอาจาโรรังสี แล้วผมก็ได้รู้จักครูที่ได้สอนผม
ชื่อครูที่สอนผมชื่อว่าครูสอน , ครูบาอ๊อบ แล้วผมก็ได้รู้จักเพื่อนหลายๆ คน ที่มาบวชกับผม
และผมรับประทานอาหารยามเช้าผมก็รู้ว่ามันอร่อยมากๆ และน้ำปานะก็อร่อยมากๆ
และผมก็รักครูบาอ๊อบมากครับ และผมดีใจที่ได้มาบวชในครั้งนี้  และผมได้มาฝึกนั่งสมาธิ
และผมก็มาบวชให้พ่อแม่ และผมก็บวชให้สมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราช
ในครั้งนี้ ผมมาบวชในวัดนี้ผมก็รู้สึกสบายมาก
รักครูบาอ๊อบมากครับ
------------
สามเณรเอกรินทร์  โสภาพ
ชั้น ป. ๕  โรงเรียนบ้านคำ

 ผมดีใจที่ได้มาบวชให้พระสังฆราช เพราะ
๑. เป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใสใจศรัทธา
สามัคคีธรรมของหมู่เพื่อนซึ่งมีอุดมคติในทางเดียวกัน
 ๒. เมื่อเห็นหมู่เพื่อนมารวมกันทำบุญมากๆ เช่นนี้
ก็เป็นเหตุให้เพิ่มศรัทธาของกันและกันให้ยิ่งๆ ขึ้น
------------
สามเณรทวีศักดิ์  เจริญรัตน์
ชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านคำข่า

 ผมดีใจที่ได้มาบวชให้พ่อผมเป็นครั้งที่ ๒ ของผม
ที่วัดอาจาโรรังสี ผมได้ความรู้ ผมได้ธรรมะ
ผมจะเป็นคนดีของพ่อและแม่ตลอดไป
------------
สามเณรสกลเพชร  ศรีบุญยัง
ชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านคำข่า

  ผมดีใจที่ผมได้มาบวชที่วัดอาจาโรรังสีมากครับ
ได้รู้จักเพื่อนๆ น้องๆ ที่น่ารักทุกคน และครูฝึก และพระอาจารย์ที่น่ารักทุกรูป
ได้กินดีอยู่ดีครับ ทุกคนที่อยู่วัดอาจาโรรังสีน่ารักทุกคนครับ มีความสบายใจ สบายกาย
มีความรู้สึกดีๆ ต่อทุกรูป มีความสบายจิตและใจ
 และได้รู้จักเรื่องศีลและคุณธรรม มีความเป็นระเบียบมากขึ้น แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีกัน
สอนให้รู้จักว่าชีวิตของคนเราให้มีคุณธรรม สอนให้รู้จักเรื่องโทษของยาเสพติด และเรื่องบาปกรรม
------------
สามเณรจีวะนนท์  แก้วทวี
ชั้น ม. ๑  โรงเรียนบ้านคำข่า

บันทึก ความประทับ​ใจ โรงเรียนบ้านแร่

  ผมดีใจมากที่ได้มาบวชที่วัดอาจาโรรังสี เพื่อได้ถวายพระกุศล
แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ  ๑๐๐ พระชันษา  ผมดีใจมากเพราะมีระเบียบมาก
เพราะครูบาอยากให้เราเป็นเด็กดีของสังคมต่อไป เขาตีเพราะเขารัก เขาด่าเพราะเขาอยากให้เราได้ดี 
และผมจะทำดีเพื่อถวายสมเด็จพระสังฆราชและพ่อแม่ของผมด้วยเพราะผมบวชครั้งนี้เป็นครั้งแรก
ผมตื่นเต้นมากที่ได้มาบวชวัดนี้ตั้งแต่  ๗ – ๒๑  ก.ค.๕๖  และผมดีใจมากอีกอย่างหนึ่งเพราะผมได้ใบประกาศด้วยครับ ผมขอเก็บความรู้สึกนี้ไว้จนวันสุดท้าย สวัสดีครับ
------------
สามเณร พงษ์สิทธิ์  ลีทอง  ชื่อเล่น โชค
ชั้น ป. ๔ โรงเรียนบ้านแร่

ผมประทับใจมาก เพราะวัดอาจาโรรังสี
สอนให้เป็นคนดี มีวินัย ผมได้ทำกิจวัตรหลายอย่าง
เช่น ทำความสะอาด ถอนหญ้า เป็นต้น
ครูบาอ๊อบ ครูบาหนุ่ม สอนเราให้เป็นคนดี
มาอยู่วัดนี้ต้องมีวินัย วัดนี้ได้สวดมนต์ไหว้พระ
และนั่งสมาธิ
วันนี้ผมรู้สึกว่าผมดีขึ้นเพราะเป็นสามเณร
ตอนเช้าผมก็ไปบิณฑบาต
แล้วฉันข้าว แล้วเข้าห้องอบรม
------------
สามเณรธนูศร  สกุลพลสา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนบ้านแร่

ผมดีใจมากที่ได้มาบวช
และได้ความมีระเบียบ มีวินัย
มีครูฝึก มีกิจกรรมต่างๆ เช่น  ถอนหญ้า
ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ฉันน้ำปานะ อาบน้ำ อบรม
พอถึงวันที่  ๗  วันที่จะบวชขึ้นมาอาคาร  ๑๐๘  ชั้นบน
พอบวชเสร็จแล้ว ผมก็ลงมาถ่ายรูปและขึ้นทำวัตรเย็น
นั่งสมาธิแล้วเข้านอน 
พอตื่นขึ้น แปรงฟัน ล้างหน้า เตรียมตัวทำวัตรเช้า
------------
สามเณร  กีรติ  ลีทอง  ชื่อเล่น  มาม่า
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

๑มีวินัย
๒ได้ความรู้
๓ได้ท่องอ่านบทสวดมนต์
๔ได้ทำประโยชน์ให้วัดอาจาโรรังสี
๕ได้ไปบิณฑบาต
๖รู้ธรรมะ
------------
สามเณร ธนันท์ชัย  สุวรรณชัยรบ
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

๑มีวินัย
๒ได้ความรู้
๓รู้ธรรมะ
๔ได้ท่องอ่านบทสวดมนต์
๕ได้ทำประโยชน์ให้วัดอาจาโรรังสี
๖ได้ไปบิณฑบาต
------------
สามเณร  ภาวัต  บุญเรือง  ชื่อเล่น  บาส
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

 ผมดีใจมากที่ได้มาบวชเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และมีเพื่อนมากมายบวชด้วย 
ผมดีใจมากที่ได้มาบวชที่วัดอาจาโรรังสี
มีครูฝึก  ๑  คนชื่อว่าครูหนุ่ม  แต่ตอนนี้ครูหนุ่มบวชแล้ว
ตอนเช้ามีขนมมากมายกินอิ่มทุกวัน
ทำวัตรเช้า – เย็น  ผมคิดว่าผมคงมีบุญมาก
ผมได้ทำความดีมาก ได้ทำความสะอาด
ตามจุดของผมทำความสะอาดห้องน้ำ
------------
สามเณร  ธีรภัทร  นาเชียงใต้
ชั้น ป. ๔  โรงเรียนบ้านแร่

 ผมมาบวชที่วัดอาจาโรรังสี  ได้ความรู้
ได้วินัย  ได้สวดมนต์  ได้ทำวัตรเช้า – เย็น
ได้นั่งสมาธิ  ได้ดูหนังศีล  ๕  ฆ่าสัตว์ตกนรก
ดูธรรมมะ  ดูรูปเด็กแว้น  ดูรูปถ่าย
ได้ทำกิจกรรมต่างๆ  ครูหนุ่มใจดีมาก
ครูหนุ่มให้ถอนหญ้า
เก็บเปลือกซูกัสมาแลกลูกอมกับครูหนุ่ม
------------
สามเณร  ณัฐวุฒิ  ศรีเหม  ชื่อเล่น  เบ๊นซ์
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

 ผมดีใจมากที่ได้มาบวชเป็นครั้งแรก
ได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ...สาธุ
------------
สามเณร อรรถชัย  สุขพันธ์
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

 ผมดีใจมากที่ได้มาบวชที่วัดอาจาโรรังสีแห่งนี้
ผมจะนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
------------
สามเณร เอกสิน  โคตนู    ชื่อเล่น  โกโก้
ชั้น ป. ๕  โรงเรียนบ้านแร่

ผมดีใจมากที่ได้มาบวชที่นี่เป็นครั้งแรก
แล้วผมจะเอาความรู้สิ่งดีๆ กลับไปให้พ่อแม่
และผมก็ได้เพื่อนๆใหม่...สาธุ
------------
สามเณร  ชัยภัทร  ยะนะ
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕
 

 ผมดีใจที่ได้มาบวชที่วัดอาจาโรรังสี
ดีใจมากที่ได้บวชอีกครั้ง ผมดีใจที่มีครูทหาร
หรือครูหนุ่มท่านมาให้ความรู้และระเบียบวินัย
ผมจะนำไปใช้ในอนาคต ผมได้รู้เรื่องธรรมะ
ทุกอย่างที่ครูสอนผมมา ผมจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และได้บวชถวายพระสังฆราชและพระเจ้าอยู่หัว
------------
สามเณร พงศธร  นามวันดี
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

ผมดีใจทีได้มาบวชเป็นสามเณรที่วัดอาจาโรรังสีแห่งนี้ ผมภูมิใจที่ได้มาพบครูบาอาจารย์
แล้วครูบาอาจารย์ก็พาผมนั่งสมาธิ ท่องทำวัตร ผมชอบหลังตอนที่นั่งทำวัตร พอทำวัตรแล้วก็แจกลูกอมซูกัส
แล้วก็ลงไปเข้านอน ก็ได้ยินเสียงหมาหอนตอนกลางคืน ผมนอนไม่หลับ ตอนผมอยู่บ้านแม่ยอมให้ผมมาบวช
ผมบวชให้โยมพ่อโยมแม่ ตอนถึงวันนี้ผมใกล้จะสึก พรุ่งนี้ผมก็จะสึกและได้รับเกียรติบัตร
ผมจะเอาเกียรติบัตรไปให้พ่อและแม่
------------
สามเณรศักดิ์สิทธิ์  ชาติชำนิ
ชั้น ป. ๖  โรงเรียนบ้านแร่  

 ผมดีใจที่ได้บวชเป็นสามเณรที่วัดอาจาโรรังสี
และได้ฉันอาหารอร่อยๆ ทุกๆ วัน
แถมครูฝึกใจดี แถมยังได้ซูกัสทุกๆวัน
ในเวลาทำวัตรเสร็จ ได้ออกบิณฑบาตในเวลาเช้า
ได้ฉันข้าวพร้อมกับเพื่อนๆ ฉันข้าวเสร็จเข้าห้องอบรม
และพระอาจารย์ก็เปิดหนังให้ดู
ดูเสร็จก็ฉันเพล
------------ 
สามเณรเจมมี่  แบลนด์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนบ้านแร่

 ผมขอให้วัดอาจาโรรังสีนี้เป็นที่พักพิง
ศึกษาและปฏิบัติธรรมเจริญมั่นคงด้วยดี
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล
อำนวยให้วัดอาจาโรรังสีแห่งนี้ปราศจากทุกข์
------------
    สามเณรณัฐพล  ลีทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนบ้านแร่

 ผมดีใจมากที่ได้มาบวชในครั้งนี้
เพราะทำให้ผมรู้ว่าการบวช
คือการตอบแทนคุณบิดามารดาอีกด้วย
และดีใจที่เห็นครูฝึกเป็นห่วงพวกเราทุกคนที่มาบวชนี้ 
และได้อยู่ดีกินดีอีกด้วยและเวลาเข้าอบรม
ทุกคนตั้งใจฟังนิทานที่ปู่เซียงเล่า 
ตอนที่เปิดหนังให้ดู   ก่อนออกบิณฑบาตก็ต้องเข้าแถว
ตามลำดับความสูง ตอนเดินก็ต้องแยกออกเป็น ๒ ทาง
คือ ทางซ้ายและทางขวา  พอมาถึงก็ต้องรอให้ครบก่อน
จะฉันข้าว  ผมดีใจมากครับและผมสัญญาว่า
ผมลาสิกขาแล้วผมจะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
------------
สามเณร  สุภาพร  บุญเฮ้า
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

 ขอให้สำนักสงฆ์อาจาโรรังสีนี้
เป็นที่พักพิง ศึกษาและปฏิบัติธรรม
เจริญมั่นคงด้วยดี ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย
และบุญกุศลอำนวยให้ผู้อาศัย
ในสำนักสงฆ์แห่งนี้ ปราศจากทุกข์ ภัย โรค
เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
และประสบสิ่งอันพึงประสงค์ทั้งปวง
โดยธรรมทั่วกัน เทอญฯ
จบครับ ขอบคุณครับ
------------
สามเณรสิริวัฒน์  รัตนจุล
ชั้น ม. ๑ โรงเรียนบ้านแร่

 ผมดีใจมากที่ได้มาบวชในครั้งนี้
เพราะทำให้ผมรู้ว่าการมาบวชคือ
การตอบแทนคุณบิดามารดาอีกด้วย
และดีใจที่เห็นครูฝึกเป็นห่วงพวกเราทุกคน 
ที่มาบวชนี้ได้อยู่ดีกินดีอีกด้วย 
และเวลาเข้าอบรมทุกคน
ตั้งใจฟังนิทานที่ปู่เซียงเล่า 
ตอนที่เปิดหนังให้ดู   ก่อนออกบิณฑบาต
ก็ต้องเข้าแถวตามลำดับความสูง
ตอนเดินก็ต้องแยกออกเป็น ๒ ทาง คือ
ทางซ้ายและทางขวา  พอมาถึงก็ต้องรอให้ครบก่อน
จะฉันข้าว  ผมดีใจมากครับและผมสัญญาว่า
ผมลาสิกขาแล้วผมจะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
------------
สามเณร  สุขสันต์  นนดารา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  โรงเรียนบ้านแร่

 ผมดีใจมากที่ได้มาบวชในครั้งนี้
เพราะทำให้ผมรู้ว่าการมาบวชคือ
การตอบแทนคุณบิดามารดาอีกด้วย
และดีใจที่เห็นครูฝึกเป็นห่วงพวกกระผมทุกคน
ที่มาบวชนี้ได้อยู่ดีกินดีอีกด้วย 
และเวลาเข้าอบรมทุกคนตั้งใจ
ฟังนิทานที่ปู่เซียงเล่า  ตอนที่เปิดหนังให้ดู  
ก่อนออกบิณฑบาตก็ต้องเข้าแถวตามลำดับความสูง
ตอนเดินก็ต้องแยกออกเป็น ๒ ทาง
คือ ทางซ้ายและทางขวา 
พอมาถึงก็ต้องรอให้ครบก่อนจะฉันข้าว 
ผมดีใจมากครับและผมสัญญาว่า
ผมลาสิกขาแล้วผมจะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
------------
สามเณร ชญานนท์  วงสีลา
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

 รู้จักการทำบุญ การทำบาป
รู้จักศีล  ๕ ศีล ๘  ศีล ๑๐ ศีล  ๒๒๗  ศีล  ๓๒๗ 
ถ้าทำผิดศีลตายไปจะเป็นอย่างไร 
อยากให้ครูบาหนุ่มและครูบาอ๊อฟมาอีกทุกปี
ผมดีใจมากครับที่ได้มาบวชที่วัดอาจาโรรังสี
------------
สามเณร  เกียรติศักดิ์  สุพร  ชื่อเล่น  เบียร์
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

ผมดีใจที่ได้มาบวช
ที่วัดอาจาโรรังสีแห่งนี้
ผมจะนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน...
------------
สามเณร  ทวีศักดิ์  หอมแสง  ชื่อเล่น ป๋อง
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

 ผมดีใจมากที่ได้มาบวชถวาย
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ  ๑๐๐ พระชันษา
------------ 
สามเณร นิฐิกร  วาสุโพธิ์
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านแร่

 ผมดีใจมากที่ได้มาบวชให้พระสมเด็จพระสังฆราช
ที่วัดอาจาโรรังสีครั้งแรก 
ผมดีใจมากที่ได้มาบวชได้ความรู้ 
เรื่องธรรม  เรื่องระเบียบ วินัย 
ผมดีใจที่ได้บวชที่วัดอาจาโรรังสี
------------
สามเณร อภิสิทธิ์  อำภรณ์
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒

  เมื่อผมได้มาวัดอาจาโรรังสีแห่งนี้ เพื่อจะมาบวชให้พ่อ ให้แม่  ผมดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาบวชในครั้งนี้
และผมยังได้ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา  ได้รู้เรื่องพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นและยังได้ทำบุญ  ทำกุศล 
เช่นทำวัตรเช้า – เย็น  กวาดรอบๆ บริเวณวัด ปลูกต้นไม้  ถอนหญ้าบริเวณรอบๆวัด
ขัดพื้นปูน  ขนฟืน และอีกหลายๆ อย่าง  และผมยังได้เรื่องระเบียบวินัย  ตื่นแต่เช้า
และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  การอยู่ด้วยกันแบบเป็นกลุ่มอยู่ด้วยกันแบบคนหมู่มาก 
ถ้าผมมีโอกาสจะมาบวชอีกครั้ง  ผมจะมาบวชที่วัดอาจาโรรังสี  ออกไปผมจะเป็นคนดีของสังคม
นำเรื่องราวความรู้ที่ได้รับจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ผมขอขอบคุณ      พระอธิการทรงวุฒิ  ธมมวโร  ที่ได้ให้ผมมาบวชในครั้งนี้
ผมขอขอบคุณ  ครูฝึกสอน  จ่าเอก นที  นาคสุด    วิทยากรปกครอง
   ครูฝึกสอน  จ่าเอก พิษณุ  แสนท้าว    วิทยากรปกครอง
------------
สามเณร ภาณุวัฒน์  เจริญจิตร
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านแร่

 ความประทับใจที่ข้าพเจ้าได้มาบวชในที่นี้ 
ดีใจมากเลยที่ได้มาบวช  ครั้งนี้ได้ความมีระเบียบวินัย
ทานข้าวพร้อมกัน  ทำอะไรด้วยกัน
ช่วยกันทำความสะอาด  การมาบรรพชาอุปสมบท
ในพระพุทธศาสนาเป็นครั้งคราว 
ก็เพื่อการฝึกหัดกาย วาจา ใจ  ในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม
ให้กระจายหายไป มิใช่มาตั้งตนเป็นอิสระ ดื้อ  มีทิฐิ 
ใครจักว่ากล่าวตักเตือนมิได้และ
ไม่ยอมทำตามโอวาทของใคร
------------
สามเณร  อนุชา  วิรปัญโญ  ชื่อเล่น  ที่
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านแร่

 อยู่ที่วัดแห่งนี้ ก็มีความสุขมาก
และสนุกสนานมาก ร่าเริง 
มีเพื่อนจากโรงเรียนอื่นๆ มากมาย
ในการอบรมในครั้งนี้  
ผมมาบวชที่วัดอาจาโรรังสีแห่งนี้ 
เพื่อมาบวชให้พ่อและแม่ผมดีใจเป็นอย่างยิ่ง
ผมก็ได้รู้จักการทำงานร่วมกัน ทำงานเป็นกลุ่ม 
และมีอะไรก็ช่วยกัน  ผมจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
------------
สามเณร  วุฒินันท์  ไชยแสง  ชื่อเล่น  ออย
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓

 เมื่อผมได้มาบวชที่วัดอาจาโรรังสีแห่งนี้ เพื่อจะมาบวชให้พ่อให้แม่  ผมดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาบวชในครั้งนี้
และผมได้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา  ผมได้รู้เรื่องพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ได้กวาดบริเวณวัด 
ผมได้ยืนดูน้องๆ ทำความสะอาดห้องน้ำ  เรื่องที่ผมประทับใจมากที่สุดคือ... นอนกลางวัน..
ผมจะนำความรู้ต่างๆที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเรื่อง  นอนกลางวัน
------------
สามเณร  สมโชค  มณีนพ   ชื่อเล่น  โชค
โรงเรียนบ้านแร่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓

 

     

สถิติวันนี้

 24 คน

สถิติทั้งหมด

112807 คน

เริ่มเมื่อ 2011-12-10


วัดอาจาโรรังสี บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐ โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๘๗